ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ccp014.jpgบทเรียนที่ 2   เดือนสิงหาคม 1994
หัวข้อเรื่อง     พี่น้องของฉัน
จุดมุ่งหมาย  
เพื่อให้นักเรียนมีความรัก ความห่วงใยต่อพี่น้อง ด้วยการคิดถึง ช่วยเหลือ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับพี่น้องของตน

ขั้นที่ 1 กิจกรรม
ให้นักเรียนเติมใส่ชื่อของพี่น้องในพระคัมภีร์ ต่อไปนี้
 คาอิน...........................(อาแบล)  ฮาม....................................(เซม,ยาเฟท)
 ลาบัน...........................(เรบาคาห์)  เอซาว................................(ยาโคบ)
 อิสอัค..........................(อิสมาแอล) ราเชล.................................(เลอาห์)
 โยเซฟ.........................(เบนยามิน)  โมเสส................................(อาโรน, มีเรียม)
 เปโตร.........................(อันเดร)  ยอห์น.................................(ยากอบ)
 มาร์ธา.........................(มารีอา, ลาซารัส) 
 นาดับ..........................(อาบีฮู บุตรของอาโรน)
 เอฟราอิม....................(มนัสเสห์ ลูกของโยเซฟ บุตรของยาโคบ)
 เอเลอาซาร์.................(อิธามารี บุตรของอาโรน)
ครูเฉลย พร้อมกับเล่าเรื่องของพี่น้องบางคู่อย่างสั้นๆ

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ 
ครูถามความรู้สึกของนักเรียนต่อพี่น้องบางคู่
พี่น้องที่ดี เช่น อันเดรมาชวนเปโตรไปหาพระเยซูเจ้า (ยน 1:40-42)
และทั้งสองก็ได้เป็นศิษย์ของพระองค์

ยอห์นและยากอบก็พากันทิ้งแหทิ้งอวนตามพระเยซูเจ้าไป (มก 1:19-20)
จนได้กลายเป็นศิษย์ของพระองค์เช่นกัน

พี่น้องที่ไม่ดี เช่น กาอินฆ่าอาแบลเพราะฤทธิ์อิจฉา ผลก็คืออาแบลตาย กาอินต้องหนีซมซานหลบหน้าพระเป็นเจ้าไปชั่วชีวิต เอเซาทะเลาะวิวาทกับยากอบเพียงเพราะแย่งสิทธิการเป็นบุตรหัวปี ผลก็คือ ยากอบต้องหนีตายไปอยู่ต่างแดน เอเซาก็อดสิทธิบุตรหัวปี  พี่ๆ จะฆ่ายอแซฟเพราะแรงอิจฉา แต่ที่สุดก็ขายให้พ่อค้าไป ผลก็คือ พ่อพรากจากลูก พี่พรากจากน้อง ตกระกำลำบากทั้งสองฝ่าย เดชะบุญทุกสิ่งมาลงเอยด้วยดีในปั้นปลาย

สรุป สุขหรือทุกข์ในครอบครัวขึ้นอยู่กับการกระทำของพี่ๆ น้องๆ ด้วย ถ้าเราอยากให้ครอบครัวมีความสุข ก็ต้องรักและห่วงใยพี่ๆ น้องๆ ของเราให้มากขึ้น
หมายเหตุ จะฉาย VDO เกี่ยวกับครอบครัวก็ได้ เช่น เรื่องสายใยแห่งครอบครัว เป็นเรื่องราวของเด็กที่ช่วยทำให้ครอบครัวมีความสุข

ขั้นที่ 3 คำสอน
1. คนที่ไม่มีเพื่อน หรือมีเพื่อนน้อยก็เหงา อยู่โดดเดี่ยว ไม่สนุกสนานครึกครื้น ส่วนคนที่มีเพื่อนมากๆ อยู่ที่ไหนสนุกสนานเฮฮา ยามสุขยามทุกข์ก็มีเพื่อนล้อมหน้าล้อมหลังคอยให้กำลังใจ ทำนองเดียวกัน คนที่ไม่มีพี่ไม่มีน้อง หรือมีพี่น้องน้อยก็เหงา ไม่สนุกสนานเฮฮา สู้คนที่มีพี่น้องหลายๆ คนไม่ได้ เขามีเพื่อนวิ่งเล่น คุยเล่นสนุกสนาน ไม่เหงา

2. ความสำคัญไม่อยู่ที่มีมากมีน้อย แต่อยู่ที่มีคุณภาพ คือมีแล้วอยู่กันอย่างไร พระคัมภีร์กล่าวว่า “ช่างสุขใจนี่กระไรที่พี่ๆ น้องๆ สมัครสมานเป็นหนึ่งภายใต้ชายคาเดียวกัน” (สดด 133) นั่นก็คือไม่ว่าพี่น้องจะมีสิบหรือมีสอง แต่ถ้ารักใคร่ห่วงใยกันแล้วที่นั่นก็มีความสุข ที่นั่นก็คือสวรรค์

3. ตัวอย่างพี่น้องที่ห่วงใยกันและจูงมือกันไปสู่ความสุข เช่น อันเดรจูงมือเปโตรไปหาพระเยซูเจ้า และทั้งสองก็ได้กลายเป็นศิษย์ของพระองค์ไป ยากอบกับยอห์นจูงมือกันทิ้งแหทิ้งอวนตามพระเยซูเจ้าไป ก็ได้เป็นศิษย์ของพระองค์ไปทั้งสองคน มาร์ธา มารีและลาซารัสสามพี่น้องมีแก่ใจต้องนรับพระเยซูเจ้าทึ่เสด็จมาเยือน ทั้งสามก็ได้รับพระพรเมื่อลาซารัสถึงแก่ความตาย พระเยซูเจ้าก็เสด็จมาทรงปลุกให้กลับเป็นขึ้นมา ทั้งสามก็มีความสุขกันทั่วหน้า ตัวอย่างพี่น้องที่ไม่ห่วงใยกัน แต่ห่วงใยตัวเองมากกว่า ก็นำไปสู่ความทุกข์ เช่น กาอินฆ่าอาแบลผู้น้องเพราะฤทธิ์อิจฉา อาแบลก็ตาย กาอินก้ต้องเร่ร่อนหนีหน้าพระเป็นเจ้าไปจนชั่วชีวิตหาความสุขไม่ได้ เอเวากับยากอบทะเลาะวิวาทกันจนยากอบต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปต่างเมือง เพราะเพียงแย่งสิทธิบุตรหัวปีกันเท่านั้น

4. “ไม่ฆ่าน้อง ไม่ฟ้องนาย ไม่ขายเพื่อน” คือคติประจำใจชายที่ชื่อบิ๊กจ๊อด หรือพลเองสมพงษ์  คงสมพงษ์ หัวหน้า รสช. รูเบ็นพี่ชายคนโตก็บอกกับน้องๆ ที่จะฆ่ายอแซฟเพราะแรงอิจฉาว่า “อย่าฆ่าน้องเลย เพราะยังไงๆ น้องก็มีเลือดเนื้อเชื้อไขเดียวกับเรา” (ปฐก 37:21-22) สิ่งเหล่านี้น่าจะเตือนใจเราเมื่อเราเกิดมีเรื่องมีราวกับพี่ๆ น้องๆ พยายามระงับสติอารมณ์และหาทางปรองดองกันเสีย สิ่งที่จะช่วยได้มากที่สุดก็คือ ยึดพระเป็นสายสัมพันธ์ซึ่งจะแน่นอนมั่นคงกว่าสายสัมพันธ์ใดๆ เงินทอง ทรัพย์สมบัติ มรดก ผลประโยชน์ ล้วนเคยทำให้พี่ๆ น้องๆ แตกแยก กลายเป็นศัตรู ไม่มองหน้า ไม่เผาผีกัน และถึงขั้นฆ่าฟันกันมากแล้ว
จงสวดให้กัน ชวนกันไปวัด พึ่งพระเจ้าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
สนับสนุนกันทางด้านจิตใจ ให้พระเป็นเจ้าทรงเป็นโซ่ทอง
ร้อยใจพี่ๆ น้องๆ ไว้ด้วยกัน แล้วทุกสิ่งจะลงเอยที่ความสงบสุข

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ
ก. ข้อควรจดจำ
1. พระเป็เจ้าทรงให้เรามีพี่น้องเพื่อจะได้เป็นเพื่อร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเราอย่างใกล้ชิด และจะได้ช่วยเหลือกันในยามต้องการ
2. เราต้องปฏิบัติต่อพี่น้องของเราโดย รักพี่น้องของเรา ห่วงใย ช่วยเหลือ อภัยกันเสมอ คิดถึงกันโดยไปเยี่ยมเยียนและไต่ถามทุกข์สุข
3. “ช่างเป็นสุขนี่กระไรที่พี่ๆ น้องๆ มาร่วมเป็นหนึ่งภายใต้ชายคาเดียวกัน” (สดด 133)

ข. ทำการ์ดอวยพรวันเกิดพี่หรือน้องของเรา (ถ้าไม่มีพี่น้องจะเป็นลูกพี่ลูกน้องก็ได้)
อ่านพระคัมภีร์ ตอนยอแซฟกับพี่ๆ น้องๆ (ปฐก 45:1-15) ให้นักเรียนฟังอย่างตั้งใจ (หรือจะฉายวีดีโอ ตอนนี้แทนก็ได้ถ้ามีเวลา)

ค. เขียนคำขวัญที่เกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องของฉัน
แล้วนำไปติดแทนคำขวัญเก่าที่บ้าน (บทเรียนเดือนกรกฎาคม) เพื่อเตือนใจเราให้มีความรัก ความห่วงใยในพ่อแม่พี่น้องของเราอยู่เสมอ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์