ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 ccp025.jpgบทเรียนที่         2 เดือนพฤศจิกายน 1995
หัวข้อเรื่อง       โยนออฟอาร์ค สตรีผู้ห่วงใยสังคมและบ้านเมือง
จุดมุ่งหมาย     
เพื่อให้ผู้เรียนสำนึกถึงหน้าที่และบทบาทของตนต่อสังคมและบ้านเมือง


ขั้นที่ 1 กิจกรรม

1. สำหรับเด็กโต แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณ4-5 คน ให้ช่วยกันศึกษาสภาพสังคมในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไร มีปัญหาอะไรบ้าง (จากหนังสือพิมพ์ หรือ โทรทัศน์)

2. สำหรับเด็กเล็ก แบ่งกลุ่มย่อยกลุ่มละประมาณ 4-5 คน แจกหนังสือพิมพ์ให้กลุ่มละ 1 ฉบับและกระดาษโปสเตอร์ 1 แผ่น ให้ช่วยกันหาข่าวเกี่ยวกับปัญหาของสังคมปัจจุบัน แล้วตัดออกมาติดกระดาษโปสเตอร์

3. เมื่อเสร็จแล้วให้ผู้แทนของแต่ละกลุ่มออกมารายงานผลหน้าชั้น

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

เด็กโต  ครูสรุปปัญหาใหญ่ ๆ สัก 25-3 ปัญหาจากรายงานของเด็ก
เด็กเล็ก  ครูสรุปปัญหาจากกระดาษโปสเตอร์ของเด็กตามแนวพระวรสาร

ขั้นที่ 3 คำสอน

1. พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “เรามิได้มาทำตามน้ำใจของเราเอง แต่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา” (ยน 5.30) และ “อาหารของเราคือการทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ผู้ทรงส่งเรามา” (ยน 4.34) นักบุญเปาโลกกล่าวว่า พระองค์ทรงทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าพระบิดาจนถึงกับ “ทรงสละสภาวะพระเป็นเจ้ามารับสภาวะทาส คือ เกิดมาเป็นมนุษย์ และยังยอมถ่อมองค์นอบน้อมเชื่อฟังจนถึงตายและตายบนไม้กางเขนด้วย” (ฟป 2.6-8) สรุปก็คือ พระเยซูคริสต์ได้ทรงปฏิบัติภารกิจที่พระเป็นเจ้าพระบิดาทรงมอบหมายจนสำเร็จบริบูรณ์

2. นักบุญโยน ออฟ อาร์ค เป็นหญิงบ้านนอกคนหนึ่ง แต่พระเป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้เธอเป็นสตรีผู้ยิ่งใหญ่ทางการเมืองคือ ให้เป็นผู้นำในการกอบกู้ประเทศฝรั่งเศสที่แตกกระจัดกระจายเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยให้พ้นจากเงื้อมมือของคนต่างชาติ มารวมเป็นประเทสฝรั่งเศสประเทศเดียว และสถาปนากษัตริย์ขึ้นปกครองต่อไป มันเป็นภารกิจที่หนักและยุ่งยากยิ่งสำหรับหญิงชาวบ้านนอกอย่างเธอ แต่เธอก็เชื่อฟังพระเป็นเจ้าและยอมรับการท้าทายนี้เยี่ยงชายอกสามศอก และเธอได้ซื่อสัตย์ต่อน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าที่ตรัสกับเธอจนสามารถประกอบภารกิจให้สำเร็จลุล่วงไป

3. แต่ผลตอบแทนที่เธอได้รับก็คือ เธอถูกจับและถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มด ใช้วิทยาอาคมกระทำสิ่งต่าง ๆ ขึ้นมาแล้วอ้างว่าเป็นเสียงของพระเป็นเจ้า เธอยืนหยัดในความจริงจนถึงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการเผาไฟทั้งเป็น นี่คือผลตอบแทนที่คนดีได้รับจากมนุษย์ที่มีใจอิจฉาและคิดคด แต่พระเป็นเจ้าทรงยกย่องข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ด้วยรางวัลอันสูงส่งในสวรรค์และเกียรติในโลกนี้ด้วย โยน ออฟ อาร์ค ได้รับแต่งตั้งเป็นนักบุญเมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 1920 และพระสันตะปาปา ปีโอที่ 12 ได้ประกาศให้เธอเป็นองค์อุปถัมภ์ของประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 1944

4. พระเป็นเจ้าก็ทรงมีน้ำพระทัยสำหรับเราแต่ละคนแตกต่างกันไปตามฐามานุรูป ไม่เหมือนกัน เราควรจะค้นหาน้ำพระทัยนั้นให้พบด้วยการสวดภาวนา อ่านพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นพระวาจาของพระเป็นเจ้าที่บรรดานักบุญและผู้ศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมาก ได้พบน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าสำหรับตนมามากต่อมากแล้ว พิจารณาไตร่ตรองอย่างจริงจัง และเมื่อค้นพบแล้วจงยึดไว้ให้มั่น และลงมือปฏิบัติตามทันทีโดยไม่ย่นย่อต่ออุปสรรคใด ๆ เพราะพระเป็นเจ้าจะประทานความช่วยเหลือแก่เราอย่างเพียงพอ เพื่อบรรลุความสำเร็จ

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. ข้อควรจำ
1. นักบุญเปาโลกล่าวว่า พระเยซูคริสต์ทรงทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าอย่างไร?
ตอบ นักบุญเปาโลกล่าวว่า “พระเยซูคริสตืทรงสละสภาวะพระเป็นเจ้ามารับสภาพทาส คือ เกิดมาเป็นมนุษย์ และยังยอมถ่อมองค์นอบน้อมเชื่อฟังจนถึงตาย และตายบนไม้กางเขนด้วย” (ฟป 2.6-8)

2. พระเป็นเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้นักบุญโยนออฟอาร์ทำอะไร?
ตอบ พระเป็นทรงมีพระประสงค์ให้นักบุญโยนออฟอาร์คเป็นนสตรีผู้ห่วยใยบ้านเมือง คือ ให้เป็นผู้นำในการกอบกู้ประเทศฝรั่งเศสที่แตกกระจัดกระจายเป็นรัฐเล็กรัฐน้อยให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรูต่างชาติ มารวมเป็นประเทศฝรั่งเศสประเทศเดียว

3. ผลตอบแทนที่โยนออฟอาร์คได้รับคืออะไร?
ตอบ ผลตอบแทนที่เธอได้รับก็คือ เธอถูกจับและถูกใส่ร้ายว่าเป็นแม่มด ใช้วิทยาคมในการกระทำสิ่งต่าง ๆ แล้วอ้างว่าเป็นเสียงของพระเป็นเจ้า เธอยืนหยัดในความจริงจนถึงถูกตัดสินประหารชีวิตด้วยการเผาไฟทั้งเป็น แต่พระเป็นเจ้าทรงยกย่องข้ารับใช้ผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์โดยบันดาลให้เธอเป็นนักบุญใหญ่และเป็นผู้อุปถัมภ์ของประเทศฝรั่งเศส

ข. กิจกรรม 
แต่งบทภาวนาอ้อนวอนพระเป็นเจ้าเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเราโดยผ่านทางนักบุญโยนออฟอาร์ค

ค. การบ้าน  
ช่วยขจัดปัญหาของสังคมในหมู่บ้าน เขตวัด โรงเรียน เช่น ช่วยกันประหยัดน้ำ ประหยัดไฟฟ้า ทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทาง ช่วยขจัดขยะโดยเผาไฟหรือกลบฝังดินเสีย ฯลฯ


 

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์