ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 12
พระเป็นเจ้าประทานพระหรรษทานให้เราเป็นของขวัญ
จุดมุ่งมาย เพื่อให้นักเรียนเข้าใจความประเสริฐของพระหรรษทาน อยากได้และรักษาไว้สุดดวงใจ

ขั้นที่ 1 กิจกรรม

อุปกรณ์
 กระดาษสี
 - ครูแจกกระดาษให้นักเรียนคนละแผ่น แล้วให้วาดผลองุ่นเป็นพวง
 - ระบายสีให้สวยงาม นำภาพมาติดแสดงหน้าชั้น

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

ครูถามนักเรียนว่า
 - ใครเคยเห็นต้นองุ่นบ้าง? มีลักษณะอย่างไร?
 - ใครเคยกินผลองุ่นบ้าง? มีรสชาติอย่างไร?
 - ชาวสวนที่ปลูกองุ่นจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่อให้เกิดผล?
สรุป ต้นองุ่นจะเจริญเติบโตได้ก็ต้องมีดิน มีน้ำ มีปุ๋ย มีแสงแดด จึงจะผลิตดอกออกผลได้

ขั้นที่ 3 คำสอน

 1. ดินปุ๋ย น้ำ แสงแดด เปรียบเหมือนพระหรรษทานซึ่งพระเป็นเจ้าประทานให้ ทำให้เราเจริญติบโต เกิดออกออกผล คือ คุณงามความดี มีรสชาติอร่อย คือ เป็นที่โปรดปรานของพระเป็นเจ้าเหมือนแม่พระ

 2. พระหรรษทานคือชีวิตพระที่มาสถิตในตัวเรา พระเยซูคริสต์ทรงเปรียบชีวิตพระนี้เหมือนกับต้นองุ่น “เราเป็นต้นองุ่น ทานทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน ผู้ที่สนิทกับเราและเราสนิทกับเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกออกจากเราแล้วท่านก็ทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าผู้ใดไม่สนิทกับเรา ผู้นั้นก็ต้องถูกตัดทิ้งเสียแล้วเหี่ยวแห้งไป และถูกเก็บเอาไปเผาไฟ” (ยน.15,5-6) กิ่งก้านเมื่อติดอยู่กับลำต้นก็มีชีวิตและเกิดผลได้ ถ้ากิ่งก้านแยกออกจากลำต้นก็ตายเกิดผลไม่ได้ มีแต่จะเอาไปเผาไฟ พระเป็นเจ้าเปรียบเหมือนลำต้น ส่วนเราเป็นกิ่งก้าน เรามีชีวิตก็เพราะได้รับชีวิตนี้มาจากพระเป็นเจ้านั้นเอง ชีวิตนี้แหละที่เรียกว่า พระหรรษทาน

 3. พระหรรษทานเป็นชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ประเสริฐกว่าชีวิตฝ่ายกายมากนัก เราเองยังรักชีวิตฝ่ายกาย เช่น ความสุขสบาย การอยู่ดีกินดี สุขภาพพลานามัย เครื่องใช้ไม้สอย ที่อยู่อาศัย ตลอดจนความสวยงามหล่อเหลา ฯลฯ แล้วสาอะไรกับชีวิตฝ่ายวิญญาณ คือพระหรรษทาน ซึ่งประเสริฐกว่ากันอย่างกาที่เปรียบมิได้ เช่น ความบริสุทธิ์ใจ การมีจิตใจปลอดโป่งแจ่มใส ความยิ้มแย้มร่าเริง การรักผู้อื่นและมีผู้อื่นรัก ฯลฯ เราจะมิยิ่งรักและไขว่คว้าหามายิ่งกว่าชีวิตฝ่ายกายหรือ

        อีกอย่างหนึ่ง ชีวิตฝ่ายกายแม้จะดีวิเศษสักเท่าไหร่ มันก็มีวันจบสิ้น มันไม่จีรังยั่งยืน แต่ชีวิตฝ่ายวิญญาณนั้นคงอยู่ตลอดไป เพราะเป็นของประทานของพระเป็นเจ้า เป็นชีวิตของพระเป็นเจ้าเอง ชีวิตนี้จะไม่ตาย เพราะพระเป็นเจ้าไม่รู้ตาย

 4. ถ้าเรารักจะมีชีวิตฝ่ายวิญญาณ หรือได้รับพระหรรษทานจากพระเป็นเจ้า เราก็ต้องชัดสนิทกับพระเป็นเจ้าเหมือนกิ่งก้านองุ่นติดกับลำต้นองุ่น เราต้องสวดภาวนาขอจากพระเป็นเจ้า เพราะมันเป็นของขวัญที่พระเป็นเจ้าจะประทานให้แก่ผู้ที่พระองค์พอพระทัยและขอเท่านั้น เราต้องหมั่นไปรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เพราะศีลศักดิ์สิทธิเป็นท่อธารนำพระหรรษทานมาสู่เรา และเป็นต้นเราต้องพยายามรักษาพระหรรษทานที่ได้รับนี้ไว้อย่าให้สูญเสียไปโดยประพฤติปฏิบัติตนให้ดีอยู่เสมอ

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
1. พระหรรษทานคืออะไร?
ตอบ  พระหรรษทาน คือ ของขวัญ หรือชีวิตพระองค์ ที่พระเป็นเจ้าประทานให้เราเป็นของขวัญ

 2. เราต้องทำอย่างไรจึงจะได้รับพระหรรษทาน?
ตอบ  เราต้องชิดสนิทกับพระเป็นเจ้า ต้องสวดภาวนาขอต่อพระองค์ ต้องหมั่นไปรับศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อย ๆ

ข. กิจกรรม
- นำนักเรียนสวดภาวนาขอพระหรรษทานจากพระเป็นเจ้าพร้อม ๆ กัน
- ให้นักเรียนสวดภาวนาส่วนตัวบ่อย ๆ

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์