ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทที่ 10
พระบิดา พระบุตร และพระจิต เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียว
จุดมุ่งหมาย เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักพระตรีเอกภาพ เคารพรัก และสรรเสริญ พระองค์ในชีวิตประจำวัน

ขั้นที่ 1 กิจกรรม

 ครูสอนนักเรียน
  - ให้ทำ “สำคัญมหากางเขน” อย่างถูกต้อง และศรัทธา
  - ให้นักเรียนทำ “สำคัญมหากางเขน” พร้อมกัน
  - ให้นักเรียนทำ “สำคัญมหากางเขน” ทีละคน

ขั้นที่ 2 วิเคราะห์

ครูถามนักเรียนว่า
 “สำคัญมหากางเขน”หมายถึงอะไร?
 เราทำ”สำคัญมหากางเขน”เมื่อไร?
 ทำไมจึงว่า “สำคัญมหากางเขน” เป็นเครื่องหมายของคริสตชน?
สรุป เมื่อเราทำ “สำคัญมหากางเขน” เราก็แสดงความเชื่อของเราต่อพระตรีเอกภาพ คือ พระบิดา
พระบุตร และพระจิต ซึ่งเป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียว

ขั้นที่ 3 คำสอน

 1. หลักประการแรกของการเป็นคริสตชน คือ ความเชื่อในพระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าสูงสุด พระผู้สร้างสรรพสิ่ง พระองค์เป็นจิตและสถิตนิรันดร พระเป็นเจ้าทรงเผยแสดงพระองค์ให้มนุษย์ได้รู้จักในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเก่า โดยทรงสร้างสรรพสิ่ง ทรงรวบรวมชาติอีสราแอลให้เป็นปึกแผ่น และทรงสัญญาจะส่งพระผู้ไถ่มาไถ่กู้มนุษย์

 2. พระเยซูคริสต์ได้ทรงเผยแสดงพระองค์ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาใหม่ว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเป็นเจ้าพระบิดา “เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน” (ยน.10,30) นอกจากนั้น ขณะที่พระองค์ทรงรับพิธีล้างจากนักบุญยอห์น บัปติสต์ที่แม่น้ำจอร์แดนก็เกิดปรากฏการณ์อัศจรรย์ขึ้นคือ “ท้องฟ้าเปิดออก พระจิตเสด็จลงมาเหนือพระองค์เป็นรูปนกพิราบ และมีเสียง (พระบิดา) ดังมาจากสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรสุดที่รักของเรา เราพอใจท่านมาก” (ลก,3,21-22) ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นถึงพระตรีเอกภาพ คือ พระบิดา พระบุตรและพระจิต ซึ่งเป็นข้อความเชื่อของเราคริสตชน และเราก็แสดงความเชื้อนี้ทุกครั้งเมื่อเราทำ “สำคัญมหากางเขน”

 3. พระตรีเอกภาพ คือ พระบิดา พระบุตร และพระจิตนี้ พระศาสนาจักรสอนว่า เป็นพระเป็นเจ้าองค์เดียว แต่เป็นสามพระบุคคลต่างกัน เราเรียกคำสอนนี้ว่า “ธรรมล้ำลึก” คือเป็นข้อคำสอนที่เรามนุษย์ไม่สามารถเข้าใจได้เพราะเกินสติปัญญาของเรา แต่เราเชื้อเพราะพระเยซูคริสต์ทรงสอนเรา พระองค์ทรงสอนแต่ความจริงเท่านั้น เพราะ “พระองค์ไม่รู้จักหลงและไม่รู้จักหลอกลวง”

 4. เราจงสวดภาวนาขอพระเป็นเจ้าโปรดให้เรามีความเชื่อในพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตรและพระจิตยิ่งทียิ่งมากขึ้น เพราะมีแต่พระเป็นเท่านั้นที่จะประทานความเชื้อเช่นนี้แก่เราได้ และในเวลาเดียวกันเราก็จงตั้งใจปฏิบัติความเชื้อนี้โดยทำ “สำคัญมหากางเขน” บ่อย ๆ อย่างดีและศรัทธา เป็นการยืนยันความเชื้อของเรา และเป็นการประกาศความเชื้อนั้นให้แก่ผู้อื่นด้วย

ขั้นที่ 4 ปฏิบัติ

ก. จดเนื้อหาลงในสมุด
1. เมื่อทำ “สำคัญมหากางเขน” เราระลึกถึงอะไร?
 ตอบ  เมื่อทำ “สำคัญมหากางเขน” เราระลึกถึงพระตรีเอกภาพ พระบิดา พระบุตร และพระจิต ซึ่งเป็นหลักความเชื้อของเราคริสตชน

  2.เรารู้จักพระบิดา พระบุตร และพระจิตได้อย่างไร?
ตอบ  เรารู้จักพระบิดา พระบุตร และพระจิต จากคำสอนของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์

  3. เราแสดงความเชื้อของเราในพระตรีเอกภาพอย่างไร?
   ตอบ  เราแสดงความเชื้อของเราในพระตรีเอกภาพโดยการสวดภาวนาและทำ “สำคัญมหากางเขน” บ่อย ๆ อย่างดีและศรัทธา

ข. กิจกรรม
เล่นเกม “ฉันรักเธอ”
- เลือกอาสาสมัคร 3 คน
- คนหนึ่งเป็นพระบิดา คนหนึ่งเป็นพระบุตร และอีกคนหนึ่งเป็นพระจิต

 พระบิดายื่นมือขวาออก พูดกับพระบุตรว่า “ฉันรักเธอ”
   พระบุตรจับมือพระบิดาไว้

 พระบุตรยื่นมือขวาออก พูดกับพระจิตว่า “ฉันรักเธอ”
   พระจิตจับมือพระบุตรไว้

 พระจิตยื่นมือขวาออก พูดกับพระบิดาว่า “ฉันรักเธอ”
   พระบิดาจับมือพระจิตไว้

 ทั้งสามหมุนไปทางขวา 1 รอบ หมุนไปทางซ้าย 1 รอบ โดยจับมือกัน
   ไว้ให้แน่น แสดงว่า เป็นหนึ่งเดียวกัน

 เลือกอาสาสมัครอื่น ๆ มาเล่นทำนองเดียวกันอีก
หมายเหตุ อาจเพิ่มดนตรีเพื่อให้เต้นขณะจับมือกันก็ได้

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์