ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความหมายของคำว่า “คำสอน”

ตอนที่ 6
ความหมายของ “การสอนคำสอน”จากเอกสารของพระศาสนจักร

ในสมัยกลาง เมื่อมีการปฏิรูปศาสนาโดย มาร์ติน ลูเธอร์ (1483-1546)
ทำให้คาทอลิกเกิดการตื่นตัวในงานคำสอน จนทำให้สังคายนาแห่งกรุงเตรน (1545-1563)
สนับสนุนให้แต่งหนังสือคำสอนขึ้นเล่มหนึ่ง ชื่อ “คำสอนแห่งสังคายนากรุงเตรน”
หรือ “คำสอนโรมัน” เพื่อใช้ในงานอภิบาลและคำสอนโดยทั่วไป
ความหมายของ “การสอนคำสอน” ในช่วงเวลานั้น จึงมีความโน้มเอียงไปในทำนองที่ว่า
สอนให้รู้ข้อคำสอน สอนให้แม่นยำ เพื่อไว้ตอบโต้ ต่อสู้ ป้องกัน ความเชื่อของเราคาทอลิก
จากคำสอนใหม่ของพวกปฏิรูป
แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไป สถานการณ์ผ่านไป ความจำเป็นหรือความต้องการ
และความหมายในเรื่องการเรียนรู้คำสอน ก็ได้รับการพัฒนาปรับเปลี่ยนไปด้วย
ดังเราจะได้ศึกษาจากเอกสารของพระศาสนจักรบางฉบับต่อไปนี้
เอกสารฉบับแรกที่เราจะศึกษา คือ Acerbo Nimis

Acerbo Nimis เป็นเอกสารฉบับแรกที่เกี่ยวกับคำสอนโดยตรงในศตวรรษนี้
ออกโดยพระสันตะปาปา ปีโอที่ 10 ในปี ค.ศ. 1905 พระองค์ทรงเป็นพระสันตะปาปา
ที่เต็มไปด้วยวิญญาณแห่งนักอภิบาลและคำสอน และพระองค์นี้แหละเป็นผู้ผลักดัน
ให้เกิดหนังสือคำสอนที่เหมาะกับยุคศตวรรษที่ 20 หนังสือคำสอนนั้นเป็นที่รู้จักกันในนาม
“คำสอนของปีโอที่ 10” (The Catechism of PiusX)
ในเอกสาร Acerbo Nimis นี้ได้ให้ความสำคัญแก่คำสอนโดยถือว่า
เป็นเครื่องมือที่จะหยิบยื่นความเชื่อของคริสตชนสู่ชนรุ่นใหม่ โดยดูได้จากชื่อนำของเอกสารนี้เอง Acerbo Nimis : De Christiana tradenda ซึ่งหมายความว่า
จงมอบคำสั่งสอนของคริสตชนโดยการสอน แม้ว่าจะไม่มีการกำหนดนิยมโดยตรงว่า
คำสอนคืออะไร แต่ความหมายของการสอนคำสอนก็ปรากฏแจ้งชัดในเอกสารฉบับนี้ คือ
“การมอบคำสั่งสอนของคริสตชน”
สิ่งที่น่าใจนอกจากความหมายของการสอนคำสอนแล้ว เห็นจะได้แก่การให้ความสำคัญ
แก่งานคำสอนตามวัด โดยที่พระองค์ได้ทรงเน้นถึงแนวปฏิบัติบางประการ
ที่ได้เคยปฏิบัติสืบมาแล้วให้เข้มข้นขึ้นอีก เช่น
-ให้ทุกวัดจัดให้มีการเรียนคำสอนสำหรับเด็กๆ ในวันอาทิตย์ เป็นเวลา 1 ชั่วโมง
-ให้จัดการเรียนคำสอนเป็นพิเศษ โดยมีระยะเวลาที่แน่ชัด
สำหรับผู้ที่เตรียมตัวรับศีลอภัยบาป ศีลกำลัง และศีลมหาสนิท
-จัดให้มีกลุ่มผู้สอนคำสอนในทุกวัด
-ให้จัดหลักสูตรพิเศษให้แก่บรรดานักศึกษา
-ให้จัดการเรียนคำสอนพิเศษให้บรรดาผู้ใหญ่ นอกเหนือไปจากการเทศน์
ในมิสซาในวันอาทิตย์
งานต่างๆ ที่พระองค์ทรงกำชับนี้ได้รับการตอบสนองโดยทั่วไป
ทำให้งานคำสอนแพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสอนคำสอนตามวัดต่างๆ ได้รับความสนใจและเอาใจใส่จากบรรดาพ่อเจ้าวัดเป็นอย่างดี
ข้อมูลจาก           1. วิทยานิพนธ์ของ Jose Puthiyedath. 1994.
2. Going. Teach….., 1980
(สารคำสอนฉบับที่ 40 เดือนพฤษภาคม 1997)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์