ความหมายของคำว่า “คำสอน”
 

ตอนที่ 7
ความหมายของ “การสอนคำสอน”จากเอกสารของพระศาสนจักร

เอกสารชื่อ Acerbo Nimis (1905) ที่ออกโดยพระสันตะปาปาปีโอที่ 10 ถือได้ว่า
เป็นเอกสารที่พูดถึงงานคำสอนโดยเฉพาะเจาะจงเป็นฉบับแรกของศตวรรษนี้
ความหมายของการสอนคำสอนจากเอกสารฉบับนี้ให้ไว้ ก็คือ
“การมอบคำสั่งสอนของคริสตชนสู่ชนรุ่นใหม่”
เอกสารสำคัญฉบับต่อมาที่จะพูดถึงในครั้งนี้ก็คือ Provido Sane Concillio
ซึ่งออกโดยพระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ในปี ค.ศ. 1935

จากเอกสารฉบับนี้ทำให้เห็นว่า พระสันตะปาปาปีโอที่ 11 ทรงให้ความสำคัญแก่งานคำสอนมาก
และเน้นงานด้านนี้ต่อเนื่องจากพระสันตะปาปาปีโอที่ 10
ข้อน่าสังเกตก็คือ พระองค์สนับสนุนให้จัดการสอนคำสอนตามวัด โรงเรียน และวิทยาลัย
ใช้สถาบันการศึกษาเป็นที่ให้ความรู้ทางศาสนา ให้เด้กและเยาวชนได้รู้คำสอน
และเพื่อให้งานคำสอนดำเนินไปอย่างมีเอกภาพ พระองค์ทรงสนับสนุนให้มีสำนักงานคำสอน
ในระดับต่างๆ ทั้งวัด สังฆมณฑล และระดับชาติขึ้น เพื่อทำหน้าที่สนับสนุน
และปรับปรุงกิจกรรมการสอนคำสอนให้ทันสมัยอยู่สเมอ
พระองค์ทรงกำชับให้พระสงฆ์และผู้อภิบาลทุกคน ถือว่างานคำสอนเป็นหน้าที่หลัก
ในการอภิบาลและจะต้องจัดให้มีการสอนคำสอนในวัดต่างๆ ที่รับผิดชอบ
ส่วนจุดประสงค์พื้นฐานของการสอนคำสอนก็คือ
การช่วยมนุษย์ทุกคนให้มารู้จักพระเยซูคริสตเจ้า และเรียนรู้ถึงคำสั่งสอนของพระองค์
เมื่อพูดถึงความหมายของ “การสอนคำสอน” ให้หมายถึง การสอนที่พิเศษที่มีรูปแบบเฉพาะ
ของพระศาสนจักร เป็นรูปแบบที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากการสอนหรือการให้ข้อแนะนำ
แก่บรรดาคริสตังค์สำรองในพระศาสนจักรยุคแรกๆ เป็นการสอนที่เข้มข้น จริงจัง
เกี่ยวกับคำสั่งสอนของพระเยซูคริสต์และของพระศาสนจักรให้แก่บุคคลที่เตรียมตัว
เพื่อการรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ และกับบรรดาคนหนุ่มสาวรวมทั้งบรรดาผู้ใหญ่
เพื่อที่จะนำบุคคลเหล่านี้ให้เกิดความเข้าใจที่สมบูรณืแบบเกี่ยวกับความเชื่อของคริสตชน

(สารคำสอนฉบับที่ 41 เดือนมิถุนายน 1997)