ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
2. ความเป็นหนึ่งเดียวของคริสตชน
 พระคัมภีร์ : เอเฟซัส 4:1-6 (ด้ายที่ถักทอเป็นเสื้อผ้าของเรา)
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนค้นหาความสามารถหรือพระพรที่ตนเองได้รับจากพระเจ้าและจะต้องสำนึกว่าพระพรนั้นมีไว้เพื่อช่วยคนอื่นในฐานะที่เราเป็น “ร่างกายเดียวกัน” ในพระคริสตเจ้า


ดำเนินการ
1) เตรียมเพลงบรรเลงเพื่อการภาวนาสั้นๆด้วย ให้ผู้นำได้ร่างภาพรูปร่างของคนเราลงในกระดาษเขียนแบบแล้วแขวนไว้บนกำแพง แล้วลอกรูปคนนี้ไว้ในกระดาษอีกแผ่นหนึ่ง จากนั้นตัดชิ้นส่วนของรูปคนนี้เป็นส่วนๆ ให้พอสำหรับแจกสมาชิกคนละชิ้นส่วน

2) สวดภาวนาสั้นๆและอ่านพระคัมภีร์เอเฟซัส 4:1-6 ให้มีเวลาเงียบเพื่อไตร่ตรองพระวาฯขณะเงียบให้เปิดเพลงบรรเลงเบาๆสร้างบรรยากาศ

3) แจกชิ้นส่วนมนุษย์ให้ผู้เรียนแต่ละคนๆละชิ้น แล้วให้แต่ละคนเขียนพระพรหรือความสามารถที่ตนมีลงในชิ้นส่วนนั้น จากนั้นให้เอาชิ้นส่วนนั้นไปปะติดกับรูปร่างกายมนุษย์ที่แขวนไว้บนกำแพงนั้น

4) ติดภาพกิจกรรมนี้ไว้ในห้องเรียนเพื่อเตือนใจให้คิดถึงคำภาวนาและพระคัมภีร์ที่ได้ศึกษาไปในวันนี้ ถามผู้เรียนว่าเมื่อเห็นภาพนี้แล้วรู้สึกอะไร หรือทำให้นึกถึงเรื่องอะไร (เราต้องร่วมมือเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์