ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

2. ค่าจ้างของบาป
พระคัมภีร์ : “ในพระคริสตเจ้า เราได้รับชีวิตใหม่” โรม 6:1-23
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้พิจารณาถึงพฤติกรรมที่เป็นบาปและผลร้ายของการประพฤติผิดนั้น


ดำเนินการ
1. ก่อนที่จะเริ่มกิจกรรมนี้ ให้ผู้นำเตรียม chips ทำจากกระดาษสี สีแดง สีน้ำเงิน และสีขาว หรือถ้ามี plastic chips ก็ยิ่งดี(ใช้ได้หลายกิจกรรม)

2. เริ่มกิจกรรมโดยขอให้ผู้เรียนได้อ่าน โรม 6:12-23 ดังๆ(ควรให้ผู้เรียนมีพระคัมภีร์ประจำตัว เพื่อติดตาม จดบันทึก ขีดเส้นใต้)

3. แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แจก chips ทั้งสามสีให้แต่ละกลุ่ม แล้วอธิบายในทำนองนี้

• กิจกรรมอะไรบ้าที่เราถือว่าเป็นบาป ให้เราเปรียบเทียบบาปกับค่าจ้างในการทำงาน และกำหนดให้กิจกรรมบาปมีค่าจ้างหรือราคาที่แตก chips ที่แจกให้นี้มีราคาที่แตกต่างกันไป สีน้ำเงินมีราคาที่แพงที่สุด สีแดงราคาที่แพงรองลงมา ส่วนสีขาวมีราคาของความบาปน้อยที่สุด ให้สมาชิกในกลุ่มระดมสมองว่ากิจกรรมใดเป็นกิจกรรมบาปที่กำลังเกิดขึ้นแพร่หลายในสังคมใกล้ตัวเรา ช่วยกันคิดให้ได้ 15 กิจการบาป แล้วลองให้ราคาของแต่ละบาปนั้นว่าบาปใดควรจ่ายด้วย Chips สีใด ให้เวลากลุ่มตามสมควร(ผู้นำควรกำหนดเวลาและควรเตือนเรื่องเวลาด้วย)

4. เมื่อเสร็จแล้วเชิญตัวแทนแต่ละกลุ่มออกมารายงานต่อกลุ่มใหญ่ ไม่จำเป็นที่แต่ละกลุ่มจะกำหนดราคาบาปที่เหมือนกัน ให้ดูเหตุผลของพวกเขา

5. เชิญชวนผู้เรียนให้อภิปรายถึงคำสอนจากพระคัมภีร์ที่ได้อ่านไป โดยใช้คำถามในลักษณะนี้

• ข้อความที่ว่า “ค่าตอบแทนที่ได้จากบาปคือความตาย”(รม 6:23) หมายความว่าอย่างไร
• เราสามารถทำรายการความดีแบบที่เราทำบัญชีบาปได้หรือไม่ ทำได้หรือไม่ได้ ทำไม? ลองเขียนบัญชีแห่งความดีขึ้นมาได้ไหม
• ค่าจ้างของความดีคืออะไร
• ข้อความที่ว่า “ของประทานที่พระเจ้าประทานให้เปล่าคือชีวิตนิรันดร”(ข้อ23)หมายความว่าอย่างไร
• ทำไมของขวัญจึงต่างจากค่าจ้าง
• ทำไมชีวิตนิรันดรจึงเป็นของขวัญ
• ถ้าชีวิตนิรันดรไม่ใช่ค่าจ้างแต่เป็นของขวัญ แล้วทำไมเราจึงสะสมแต่บาป
• มนุษย์สมัยนี้ปฏิบัติตนสมที่จะได้รับของขวัญแห่งชีวิตนิรันดรหรือไม่

6. ให้ผู้เรียนได้อ่าน โรม 6:12-23 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะได้เข้าใจคำสอนของนักบุญเปาโลมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์