กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 18
ชื่อเรื่อง : การเป็นเช่นเด็ก ๆ มัทธิว บทที่ 18
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนเปรียบเทียบชีวิตปัจจุบันกับชีวิตในวัยเด็ก เพื่อให้เกิดความเข้าใจคำสอนของพระเยซูเจ้าที่ต้องการให้เราทุกคนมีจิตใจเหมือนเด็กๆ
วิธีการ : บทบาทสมมุติ
ดำเนินการ

        1.เตรียมกิจกรรมนี้โดยหาของเล่นสำหรับเด็กๆมาให้พอกับจำนวนของผู้เรียน
      2.ให้ผู้เรียนใช้เวลา 15 นาทีในการเลือกเล่นอะไรก็ได้ที่เตรียมไว้
      3.จากนั้นถามผู้เรียนว่า
         - เกมที่เล่นนั้นมีความสนุกหรือมีอะไรน่าสนใจบ้าง
         - การได้เล่นครั้งนี้ทำให้คิดถึงความหลังของตนเองอย่างไร
     4.ให้ผู้เรียนได้แบ่งปันความรู้สึกที่ได้รับแล้วเขียนขึ้นกระดาน จากนั้นให้ผู้เรียนเปรียบเทียบถึงความแตกต่างระหว่าความรู้สึกนึกคิดของเด็ก วัยรุ่น และผู้ใหญ่
     5.ให้อ่าน มัทธิว 18:1-5 ดังๆ ให้ผู้เรียนได้คิดเปรียบเทียบความรู้สึกที่ได้จากกับคำสอนที่ไดเรียนรู้ในวันนี้