กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 15
ชื่อเรื่อง : ฉันเป็นคนอย่างไร ในสายตาของพระเจ้า มัทธิว 16:13-20
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้พิจารณาตนเองว่าเป็นเป็นชนิดใดในสายตาของพระเจ้า
วิธีการ : ให้พิจาณาตนเองโดยใช้ก้อนหิน
ดำเนินการ

        1.ครูคำสอนเตรียมก้อนหินหรือให้ผู้เรียนได้ไปนำก้อนหินมาคนละ 1 ก้อน
        2.ให้อ่าน มัทธิว 16:13-23 จากนั้นให้ทุกคนหยิบก้อนหินขึ้นมาเพื่อพิจารณาว่าทำไมพระเยซูเจ้าจึงได้เรียกเปโตรว่าศิลาหรือก้อนหินในข้อ 13-20 และต่อมาเปโตรก็พระเยซูเจ้าตำหนิเปโตรในข้อ 21-23 “ก้อนหิน” บอกคุณลักษณะของเปโตรอย่างไร  ทั้ง ๆ ที่เปโตรเองไม่ได้ปฏิบัติตนตามความหมายของชื่อที่ได้รับ หรือพระเยซูเองทรงตั้งชื่อให้เพราะพระองค์ทรงรู้จุดดีของเปโตร เมื่อให้เวลาพอสมมควรแล้ว ครูเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็น
          3.จากนั้นนำผู้เรียนเข้าสู่การภาวนาจิตภาวนาโดยอาศัยก้อนหินนี้ โดย
             - ให้ผู้เรียนได้พิจารณาก้อนหินในมืออย่างพินิจพิเคราะห์ ดูลาย ดูสี รอยตำหนิ ขนาด ความแข็ง รูปร่าง แล้วให้เปรียบตนเองกับก้อนหินนี้ คุณสมบัติของก้อนหินทำให้ผู้เรียนคิดถึงตนเองอย่างไร พระเจ้าทรงเรียกเราว่าเป็นศิลาหรือก้อนหินเหมือนกับเปโตรได้หรือไม่
             - จากนั้นให้เขียนบทภาวนาต่อพระเจ้า บอกพระองค์ถึงสิ่งที่อยู่ในใจของผู้เรียนเอง
          4.แนวคิดที่ครูสามารถให้กับผู้เรียนเพื่อเป็นแนวทางในการคิดไตร่ตรองตนเอง
            - พระเจ้าทรงมองเราต่างกับที่เรามองตัวของเราเอง หลายครั้งเราดูถูกตนเอง เราคิดว่าตนเองไม่มีคุณค่าอะไร เราเป็นคนบาป เราอ่อนแอ แต่พระเจ้าทรงมองจุดดีของเรา พระองค์เห็นว่าเราแต่ละคนมีคุณค่าและมีราคาเสมอ แม้ว่าเราจะเป็นคนดีที่ไม่สมบูรณ์ แต่พระองค์ทรงรักเรา เรียกเราให้มารู้จักพระองค์ มาเป็นเพื่อนของพระองค์ และยอมตายเพื่อเราแต่ละคน ถ้าเราไม่มีอะไรดี พระเจ้าจะยอมตายเพื่อเราหรือ