อย่าตัดสินผู้อื่น กิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 10
ชื่อเรื่อง : อย่าตัดสินผู้อื่น มัทธิว บทที่ 7
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ตัดสินคนอื่นให้น้อยลง
วิธีการ : ใช้กรณีศึกษาจากข่าวในหนังสือพิมพ์ประจำวัน
ดำเนินการ

        1.ให้ครูคำสอนเตรียมกรณีศึกษา 8 เรื่อง โดยเลือกข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ เพื่อให้ผู้เรียนได้วินิจฉัน โดยให้เป็นเรื่องที่เป็นสาเหตุให้วัยรุ่นต้องเผชิญเสมอ อาจจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงชัดเจน เช่น การฆาตกรรม กรณีที่ผิดแต่ขึ้นกับสภาพแวดล้อม เช่น การดื่มเหล้า การขับรถ หรืออาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงนัก เช่น การโกหกพ่อแม่ การลอกการบ้านเพื่อน
      2.ให้เริ่มกิจกรรมนี้โดยให้ผู้เรียนคนหนึ่งอ่าน มัทธิว 7:1-5 ดังๆ แล้วเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้อภิปรายกันด้วยคำถามว่า “เรามีหลักคำสอนในเรื่องการตัดสินผู้อื่นอย่างไร” โดยครูคำสอนอาจจะนำเสนอแนวทางตามคำสอนของพระเยซูเจ้าด้วยคำพูดของครูเองดังนี้
   - พระเยซูเจ้าทรงเตือนเราว่าคนเราส่วนใหญ่มักจะตัดสินว่าคนอื่นผิด แต่ไม่ยอมตัดสินตนเอง หรือไม่มองความผิดของตนเอง นี่คือคนที่หน้าไหว้หลังหลอกหรือเปล่า
   - มองความผิดของตนเองก่อนแล้วค่อยไปวิจารณ์คนอื่น
   - ควรแก้ไขตนเองก่อนที่จะไปช่วยแก้ไขคนอื่น
   - ฯลฯ
     3.อ่านกรณีศึกษาที่ครูคำสอนเตรียมไว้ให้ผู้เรียนฟัง ตั้งแต่กรณีที่ชัดเจนไปสู่กรณีที่คลุมเครือ หลังจากอ่านกรณีศึกษาเรื่องหนึ่งแล้ว ให้ผู้เรียนได้วินิจฉัยว่าผิดหรือถูก โดยการโหวดเสียง
     4.เมื่อพิจารณาเสร็จแล้วให้ผู้เรียนได้เปรียบเทียบการตัดสินของเรากับคำสอนที่เราได้รับจากพระคัมภีร์ในวันนี้ แล้วช่วยกันระดมความคิดเห็นว่า เราจะนำคำสอนของพระเยซูมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไร