กล่องมหาสมบัติกิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 9
ชื่อเรื่อง : กล่องมหาสมบัติ มัทธิว บทที่ 6
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนตรวจสอบสมบัติต่างๆที่ตนมีว่ามีความหมายต่อชีวิตอย่างไร
วิธีการ : ประดิษฐ์กล่องของขวัญ
ดำเนินการ

        1.ให้ครูอ่านมัทธิว 6:19-21 แล้วให้ผู้เรียนไตร่ตรองถึงคำว่า “สมบัติ” ที่ตนมี แล้วให้ผู้เรียนอ่านด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่ง
       2.ให้ผู้เรียนนั่งเงียบๆแล้วเขียนรายการสมบัติที่แต่ละตนมีลงในกระดาษ แล้วให้ผู้เรียนได้ประดิษฐ์กล่องของขวัญของตนเอง หรืออาจจะเป็นถุงใส่สมบัติ หรือห่อสมบัติ ฯลฯ
      3.จากนั้นให้หาสัญลักษณ์ที่แทนสมบัติหรือสิ่งของที่ตนมี โดยอาจจะใช้กระดาษโปสเตอร์สีต่างๆมาวาดหรือพับเป็น นาฬิกา พับกระดาษเป็นนาฬิกา เชือกเป็นสายสร้อย ฯลฯ
      4.ให้ผู้เรียนพิจารณาสิ่งของที่ตนมีทีละอย่าง โดยเทียบเนื้อหาในพระคัมภีร์ แล้วนำไปใส่ไว้ในกล่องของขวัญที่ได้ประดิษฐ์ไว้
      5.เมื่อทุกอย่างใส่ลงในกล่องแล้ว ให้แต่ละคนเขียนบทภาวนาสั้นๆจากใจของตนเอง
      6.ให้ครูเตรียมอุปกรณ์หรือให้ผู้เรียนเตรียมมาเองโดยบอกก่อนล่วงหน้า