ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

 โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมารกิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 3
ชื่อเรื่อง : โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมาร มัทธิว บทที่ 2
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนศึกษาเรื่องการที่โหราจารย์มาเฝ้าพระกุมารโดยเน้นของถึงของขวัญหรือพระพรที่พระเจ้าได้ประทานให้แก่พวกเขาแต่ละคน และให้นำพระพรไปใช้พื่อประโยชน์ของส่วนร่วมมิใช่เพื่อตนเองเท่านั้น
วิธีการ : ให้ผู้เรียนคิดถึงความดีหรือความสามารถหรือพระพรที่ตนเองได้รับจากพระเจ้า โดยใช้ใช้สิ่งของใกล้ตัวเป็นสัญลักษณ์


ดำเนินการ

1.    ให้ผู้เรียนอ่าน มัทธิว 2:1-12 ดังๆแล้วให้อภิปรายถึงความสำคัญของเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในพระคัมภีร์ โดยที่ผู้เรียนอาจจะใช้คู่มือศึกษาพระคัมภีร์เพื่อค้นหาความหมายของของขวัญทั้งสามอย่างที่โหราจารย์นำมาให้พระกุมาร(หรือให้ครูคำสอนอธิบาย)

2.    ให้ผู้เรียนอยู่เงียบพิจารณาตนเองว่าพระเจ้าประทานพระพรอะไรให้แก่ผู้เรียนเองบ้าง หรือผู้เรียนมีความสามารถอะไรในด้านใด 3 ประการ แล้วให้ผู้เรียนไปหาสัญลักษณ์ 3 อย่างเพื่อแทนพระพรนั้นๆมานำเสนอให้กับเพื่อนๆ เช่น รูปคนหัวเราะหรือวาดภาพหน้าคนที่ยิ้มแย้มแจ่มใส แทน การเป็นคนมีอารมณ์ดี ใช้ก้อนหินแสดงถึงความเข้มแข็ง อดทน ดอกไม้แสดงถึงความอ่อนหวาน กระดาษขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ หรือความจริงใจ ฯลฯ

3.    จากนั้นให้แต่ละคนนำเสนอสัญลักษณ์ 3 ประการของแต่ละคน ให้ครูคำสอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้พระพรมิใช่เพื่อประโยชน์ของตนเองเท่านั้น แต่ต้องนำพระพรที่พระเจ้าประทานให้แบ่งปันหรือช่วยเหลือผู้อื่น ครูคำสอนอาจจะยกตัวอย่างโดยนำเอาพระพรที่ผู้เรียนนำเสนอมาท้าทายให้พวกเขาได้หาวิธีที่จะนำพระพรนั้นไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไร

4.    ให้จบด้วยการสวดภาวนาของพระคุณพระเจ้า

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์