ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

คณิตศาสตร์กับพระวรสารกิจกรรมจากพระวรสารนักบุญมัทธิวเรื่องที่ 1
ชื่อเรื่อง : คณิตศาสตร์กับพระวรสาร
วิธีการ : ใช้วิชาคำนวณและการนับตัวเลขเพื่อศึกษาพระคัมภีร์
จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นภาพรวมของพระวรสารนักบุญมัทธิวโดยใช้การคำนวนทางวิชาคณิตศาสตร์เพื่อแก้สมการโดยใช้ข้อมูลจากพระวรสารดำเนินการ
1.อธิบายจุดประสงค์ของกิจกรรมนี้คือต้องการให้ผู้เรียนได้เกิดความคุ้นเคยกับพระวรสารของนักบุญมัทธิว(เราใช้คำว่าพระวรสารสำหรับพระคัมภีร์จากพันธสัญญาใหม่ 4 เล่มแรกเท่านั้น คือ มัทธิว มาระโก ลูกา และยอห์น) โดยผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์เข้าแก้โจทย์ที่จะให้นี้

2.ให้ครูคำสอนเขียนตัวอย่างลงบนกระดานและให้ผู้เรียนใช้พระคัมภีร์เพื่อค้นหาคำตอบ แล้วให้ผู้เรียนแบ่งปันคำตอบที่คำนวณได้แก่เพื่อนๆ
-จงคำนวณพระวงศ์ของพระเยซูเจ้าตั้งแต่อับราฮัมถึงพระเยซูเจ้าว่ามีทั้งสิ้นกี่ชั่วคนในมธ 1:2-17 คำตอบคือ 14+14+14 = 42 ชั่วคน
-จงหาผลรวมของขวัญที่โหราจารย์นำมาถวายพระเยซูเจ้าในมัทธิว 2 กับเรื่องเปรียบเทียบทั้งหมดในมัทธิว 13 แล้วคุณด้วยคนตาบอดที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาให้หายในมัทธิว 20:29-34  คำตอบ คือ (3+7) x 2 = 20
-ให้หาผลลัพธ์ ของจำนวนบุคคลที่พระเยซูเจ้าทรงรักษาให้หายโรคในมัทธิว 9:1-34 ยกกำลังสอง คุณด้วยจำนวนประชาชนที่พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงขนมปังในมัทธิว 15 หารด้วยจำนวนประชาชนที่พระเยซูเจ้าทรงเลี้ยงขนมปังในมัทธิว 14 (คำตอบ คือ 28.8)

3.แบ่งผู้เรียนออกเป็น 4 กลุ่มมอบหมายงานให้แต่ละกลุ่มได้ค้นหากิจการในพระวรสารของมัทธิวที่แสดงออกได้เป็นตัวเลข แล้วสร้างเป็นโจทย์ออกมาพร้อมกับคำตอบกลุ่มละ 6 ข้อ(หรือครูคำสอนเตรียมโจทย์ใส่บัตรคำไว้ให้แล้วให้ผู้เรียนไปหาคำตอบ)

4.เมื่อเสร็จแล้วให้แต่ละกลุ่มได้ออกมาแบ่งปันถึงเรื่องที่กลุ่มได้เลือกหรือที่ได้รับมอบหมายว่าเป็นเรื่องอะไร และผลทางคณิตศาสตร์คืออะไร

5.ครูคำสอนช่วยเพิ่มเติมรายละเอียดของพระวรสารที่ผู้เรียนได้เล่า และเสริมกำลังใจให้ผู้เรียนได้รักที่จะอ่านพระคัมภีร์อย่างสร้างสรรค์

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์