ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

คู่มือการสอนพระวรสารนักบุญมัทธิว
    
เนื่องจากฝ่ายจิตตาภิบาลเขต 5 โรงเรียนของอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมครูคำสอนประจำเขตในเรื่อง “การใช้กิจกรรมในการสอนพระคัมภีร์” ในวันที่ 22 มิถุนายน และวันที่ 17 สิงหาคม ค.ศ. 2010

      ผมในฐานะวิทยากรผู้ให้การอบรมจึงได้จัดทำคู่มือการสอนพระวรสารนักบุญมัทธิวฉบับนี้ขึ้นมา ซึ่งประกอบด้วยบทเรียนทั้งหมด 22 บท โดยเลือกพระคัมภีร์บางหัวข้อออกมาเป็นแผนการสอน โครงสร้างของคู่มือการสอนนี้นำมาจาก “คู่มือการสอนพระคัมภีร์สำหรับเยาวชน” โดย Christian Schmertz Navarro จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ Saint Mary’s Press(สหรัฐอเมริกา) ซึ่งเป็นคู่มือการสอนที่สามารถนำไปใช้ได้โดยการประยุกต์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของผู้เรียนได้อย่างไม่ยากนัก

       ความน่าสนใจของคู่มือนี้ คือ การใช้วิชาการต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้เรียนในห้องเรียนมาใช้ในการเรียนพระคัมภีร์ ไม่ว่าจะเป็น การคำนวณ ศิลปะ การเรียงความ การเล่นเกม การร้องและการแต่งเพลง การเขียนและการแสดงละคร ฯลฯ ซึ่งทำให้การเรียนน่าสนุกตื่นเต้นและตอบสนองความสามารถของผู้เรียนได้หลากหลาก

        การเรียนพระคัมภีร์ตามคู่มือนี้เน้นการทำงานที่หลายหลากเช่นกัน เช่น การทำงานคนเดียวเมื่อต้องมีการไตร่ตรองหรือสวดภาวนา มีการทำงานเป็นคู่ๆ ทำงานเป็นกลุ่มย่อย ทำงานพร้อมๆกันทั้งห้อง ส่วนอุปกรณ์นั้น ครูสามารถหยิบเอาสิ่งของใกล้ตัวมาใช้ได้อย่างไม่ต้องใช้เวลาในการตระเตรียมมากนัก
นอกจากนั้นการใช้คู่มือเล่มนี้ยังทำให้เกิดแนวความคิดในการนำวิธีการเหล่านี้ไปใช้กับพระวรสารฉบับอื่น ๆ ต่อไป

        ขอขอบพระคุณพระเจ้าและขอพระเจ้าประทานพรให้ผู้ที่ใช้คู่มือนี้ทำงานอย่างได้ผล ทำตัวของผู้สอนเอง รวมทั้งเด็กและเยาวชนมีพระวาจาของพระเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของแต่ละคน
คุณพ่อ วัชศิลป์ กฤษเจริญ
วิทยาลัยแสงธรรม
วันที่ 15 สิงหาคม ค.ศ. 2010

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์