ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ข้อคิดที่ได้จากการศึกษาพระวรสารของนักบุญยอห์น ครั้งที่ 1
วันพฤหัสฯที่ 6 กันยายน 2007
เรื่อง ยอห์น บัปติส(ยน 1:19-51)

ข้อคิดที่ได้รับ
1. ยอห์นเป็นคนที่สุภาพถ่อมตนรู้ตัวดีว่าตนเองเป็นใคร ไม่ฉวยโอกาสหรือแสวงหาชื่อเสียง “เขามิได้ปกปิดความจริง แต่ยืนยันความจริงว่า ข้าพเจ้าไม่ใช้พระคริสต์...ข้าพเจ้ามิใช่เอลียาห์” (ข้อ 20) “
2. ยอห์นทำงานพร้อมกับสานุศิษย์ ไม่ทำงานคนเดียว...(ข้อ 35)
3. ยอห์นอนุญาตให้ศิษย์ได้เจริญก้าวหน้า – ให้รู้จักและเรียนข่าวดีจากพระเยซูเจ้า (ข้อ36)
4. ยอห์นไม่หวงศิษย์ของตนแต่ให้ไปเป็นศิษย์ติดตามพระเยซู (ข้อ 37)
5. ทำหน้าที่เสร็จแล้วก็จากไป ให้พระเยซูได้ปฏิบัติหน้าที่ของพระองค์
6. ส่วนศิษย์ได้พาพี่น้องและเพื่อนมาเป็นศิษย์ของพระเยซูอีกต่อหนึ่งด้วย เป็นลักษณะ “เพื่อนช่วยเพื่อน” นี้เป็นแบบอย่างของการเผยแผ่ธรรม (ข้อ 41,46)

ข้อควรปฏิบัติ
1. เราควรเป็นคนสุภาพถ่อมตน รู้จักตัวตนของตนเอง ไม่เป็นคนฉวยโอกาส
2. เราควรเปิดโอกาสให้สมาชิกของเราได้พัฒนา ก้าวหน้าในความดีด้านต่างๆ
3. พวกเราควรเผยแผ่ข่าวดีเรื่องพระเยซูเจ้าให้แก่ผู้อื่นต่อๆไป

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์