ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความยุติธรรม
ความยุติธรรม

⚖️แม้เราจะรู้สึกว่าสังคมสมัยนี้ไม่ค่อยมีความยุติธรรม
แต่ในฐานะคริสตชน ขอให้เราเชื่อมั่นในความดี ความถูกต้อง และความจริง
🌈มาเสริมสร้างคุณลักษณะนิสัยนี้ในชีวิตเราและส่งต่อลูกหลานของเรากันนะคะ
💟ท่าน​จะ​ต้อง​ไม่​บิดเบือน​ความ​ยุติธรรม จะ​ต้อง​ไม่​ลำเอียง จะ​ต้อง​ไม่​รับ​สินบน เพราะ​สินบน​จะ​ปิด​ตา​คน​ฉลาด​และ​ทำ​ให้​ผู้​ชอบ​ธรรม​ตัดสิน​ผิดพลาด (ฉธบ. 16:19)
💟คนบาปทั้งหลายเอ๋ย จงกลับใจเถิด จงกระทำความยุติธรรมเฉพาะพระพักตร์ (ทบต. 13:8)
💟ลูกเอ๋ย จงรับใช้พระเจ้าจากใจจริง และจงทำสิ่งที่พระองค์พอพระทัย จงสั่งสอนลูก ๆ ว่าเขามีหน้าที่ปฏิบัติความยุติธรรม และให้ทานแก่คนยากจน (ทบต. 14:9)
💟ข้า​แต่​พระ​ยาห์​เวห์ โปรด​ประ​ทาน​ความ​ยุติธรรม​แก่​ข้าพ​เจ้า​เถิด เพราะ​ข้าพ​เจ้า​ดำเนิน​ชีวิต​อย่าง​มี​คุณธรรม​ความ​ดี ข้าพ​เจ้า​วางใจ​ใน​พระ​ยาห์​เวห์​โดย​ไม่​หวั่นไหว (สดด. 26:1)
💟พระ​องค์​จะ​ทรง​บันดาล​ให้​ความ​ชอบ​ธรรม​ของ​ท่าน​ส่อง​สว่าง​เหมือน​แสง​อรุณ และ​ความ​ยุติธรรม​ของ​ท่าน​เหมือน​แสง​ตะวัน​เวลา​เที่ยง (สดด. 37:6)
💟เพราะ​พระ​ยาห์​เวห์​ทรง​รัก​ความ​ยุติธรรม และ​จะ​ไม่​ทรง​ทอดทิ้ง​ผู้​ที่​จงรักภักดี​ต่อ​พระ​องค์ คน​อธรรม​จะ​สูญหาย​ตลอดไป และ​ลูก​หลาน​ของ​คน​ชั่ว​จะ​ถูก​ทำลาย​จน​หมดสิ้น (สดด. 37:28)
💟ผู้รักษา​กฎเกณฑ์​ย่อม​เป็นสุข เขา​ปฏิบัติ​ตาม​ความ​ยุติธรรม​ตลอดเวลา (สดด. 106:3)
💟คุณธรรมต่างๆ เป็นผลงานของปรีชาญาณ ปรีชาญาณสอนความรู้ประมาณ และความรอบคอบ สอนความยุติธรรมและความกล้าหาญ ไม่มีสิ่งใดมีประโยชน์ในชีวิตแก่มนุษย์มากกว่าคุณธรรมเหล่านี้ (ปชญ. 8:7)
💟ถ้าท่านแสวงหาความยุติธรรม ท่านจะได้พบ ท่านจะมีความยุติธรรมเหมือนสวมอาภรณ์งดงามในวันฉลอง (บสร. 27:8)
💟อย่าเรียกร้องจากผู้ใดมากเกินไป อย่าทำสิ่งใดผิดความยุติธรรม (บสร. 33:30)
💟ทรง​ปกป้อง​ผู้​เดิน​ตาม​ความ​ยุติธรรม ทรง​รักษา​หนทาง​ของ​ผู้​จงรักภักดี​ต่อ​พระ​องค์ (สภษ. 2:8)
💟แล้ว​ลูก​จะ​เข้าใจ​ความ​ชอบ​ธรรม ความ​ยุติธรรม และ​ความ​ซื่อตรง ซึ่ง​เป็น​หนทาง​นำ​ไป​สู่​ความ​สุข (สภษ. 2:9)
💟มี​ทรัพย์​สมบัติ​น้อย​แต่​มี​ความ​ชอบ​ธรรม ย่อม​ดี​กว่า​มี​รายได้​มาก​แต่​ขาด​ความ​ยุติธรรม (สภษ. 16:8)
💟การ​ปฏิบัติ​ความ​ชอบ​ธรรม​และ​ความ​ยุติธรรม เป็น​ที่​โปรดปราน​ของ​พระ​ยาห์​เวห์​มาก​กว่า​การ​ถวาย​เครื่อง​บูชา (สภษ. 21:3)
💟การ​กระทำ​ความ​ยุติธรรม​ทำ​ให้​ผู้​ชอบ​ธรรม​ยินดี แต่​ทำ​ให้​ผู้ทำ​ความ​ชั่ว​หวาดกลัว (สภษ. 21:15)
💟จง​เรียนรู้​ที่​จะ​ทำ​ความ​ดี จง​แสวงหา​ความ​ยุติธรรม จง​ช่วยเหลือ​ผู้​ถูก​ข่มเหง จง​ให้​ความ​เป็นธรรม​แก่​ลูกกำพร้า จง​ปกป้อง​สิทธิ​ของ​หญิง​หม้าย (อสย. 1:17)
💟วิบัติจง​เกิด​แก่​ผู้​รับ​สินบน​แล้ว​ปล่อย​คน​ผิด​ให้​พ้น​โทษทำ​ให้​ผู้บริสุทธิ์​ไม่​ได้​รับ​ความ​ยุติธรรม (อสย. 5:23)
💟ความ​ยุติธรรม​จะ​ก่อ​ให้​เกิด​สันติ และ​ความ​ชอบ​ธรรม​จะ​ทำ​ให้​เกิด​ความ​สงบสุข​ตลอดไป (อสย. 32:17)
💟ถ้า​คน​ชั่วร้าย​เลิก​ทำ​ความ​ชั่วร้าย​ที่​เขา​ได้​ทำ มา​ปฏิบัติ​ความ​ยุติธรรม​และ​ความ​ชอบ​ธรรม เขา​ก็​จะ​รักษา​ชีวิต​ของ​ตน​ไว้ (อสค. 18:27)
💟พระ​ยาห์​เวห์​​ตรัส​ดังนี้​ จง​ตัดสิน​อย่าง​ยุติธรรม จง​แสดง​ความ​เมตตากรุณา​และ​เห็นอกเห็นใจ​ต่อ​กัน (ศคย. 7:9)
💟วิบัติ​จง​เกิด​แก่​ท่าน บรรดา​ชาว​ฟา​ริ​สี ท่าน​ถวาย​หนึ่ง​ใน​สิบ​ของ​สะ​ระ​แห​น่ สมุนไพร​และ​ผัก​ทุก​ชนิด แต่ละ​เลย​ความ​ยุติธรรม​และ​ความ​รัก​ต่อ​พระ​เจ้า บท​บัญญัติ​เหล่า​นี้​จำเป็น​ต้อง​ปฏิบัติ​โดย​ไม่​ละเว้น​บท​บัญญัติ​อื่นๆ (ลก. 11:42)
💟อย่า​ตัดสิน​ตาม​ที่​เห็น แต่​จง​ตัดสิน​ตาม​ความ​ยุติธรรม​เถิด (ยน. 7:24)
💟การ​ที่​ใคร​คน​หนึ่ง​ยอม​ทนทุกข์​ทรมาน​อย่าง​อยุติธรรม​เพราะ​คำนึง​ถึง​พระ​เจ้า ก็​เป็น​พระ​หรรษ​ทาน (1ปต. 2:19)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์