ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

กำลังใจ
นอกจากกำลังใจที่เราได้รับจากพระเจ้าแล้ว
กำลังใจให้กันและกันก็เป็นสิ่งสำคัญ

✌️มารับพระวาจาพระเจ้าไปเสริมกำลังใจกันค่ะ
💟ข้าพเจ้ามีกำลังใจมากขึ้น เพราะพระหัตถ์ของพระยาห์เวห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่เหนือข้าพเจ้า (อสร. 7:28)
💟เพื่อนสามคนของโยบได้ยินเรื่องเลวร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเขา ต่างก็ออกเดินทางจากที่ของตน ตกลงกันจะไปเยี่ยมเพื่อร่วมทุกข์กับเขาและให้กำลังใจ (โยบ 2:11)
💟คำพูดของท่านให้กำลังใจคนที่กำลังซวนเซ ทำให้เข่าที่สั่นมั่นคงขึ้น (โยบ 4:4)
💟พี่น้องชายหญิงและผู้ที่เคยรู้จักเขาแต่ก่อนมาพบเขา กินอาหารที่บ้านของเขา แสดงความเห็นใจและให้กำลังใจเขาที่ต้องได้รับเหตุร้ายต่างๆ (โยบ 42:11)
💟ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงฟังความปรารถนาของผู้ขัดสน ประทานกำลังใจแก่เขา ทรงเงี่ยพระกรรณฟังคำร้องทุกข์ (สดด. 10:17)
💟ท่านทั้งหลายผู้ถ่อมตน จงเห็นและยินดีเถิด ท่านทั้งหลายที่แสวงหาพระเจ้า จงมีกำลังใจขึ้นเถิด (สดด. 69:32)
💟เมื่อข้าพเจ้ามีความกังวลใจหลายเรื่อง พระองค์ก็ประทานกำลังใจและความยินดีแก่ข้าพเจ้า (สดด. 94:19)
💟กำลังใจของข้าพเจ้าในยามทุกข์ยาก ก็คือพระสัญญาที่ให้ชีวิตแก่ข้าพเจ้า (สดด. 119:50)
💟สองคนย่อมดีกว่าคนเดียว เพราะทั้งสองคนจะได้รับผลตอบแทนดีกว่าสำหรับความลำบากตรากตรำของตน เพราะถ้าคนหนึ่งล้มลง อีกคนหนึ่งจะได้ช่วยพยุงเขาให้ลุกขึ้น (ปญจ. 4:9-10)
💟พระยาห์เวห์องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานให้ข้าพเจ้ามีลิ้น เหมือนลิ้นของศิษย์ที่พระองค์ทรงสอน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพูดจาให้กำลังใจแก่ผู้เหน็ดเหนื่อย ทุกๆ เช้า พระองค์ทรงปลุกข้าพเจ้า ทรงปลุกหูข้าพเจ้าให้ฟังเหมือนศิษย์ที่พระองค์ทรงสอน (อสย. 50:4)
💟ผู้ที่พระเจ้าทรงรักมาก อย่ากลัวเลย สันติสุขจงอยู่กับท่าน จงมีกำลังใจและมีพลังเข้มแข็งเถิด (ดนล. 10:19)
💟พระองค์ประทานกำลังใจในความทุกข์ยากต่างๆ ของเรา เพราะเราได้รับกำลังใจจากพระเจ้าแล้ว เราจึงให้กำลังใจผู้มีความทุกข์ทั้งมวลได้ (2คร. 1:4)
💟พี่น้องทั้งหลาย จงชื่นชมเถิด จงปรับปรุงตนให้ดีพร้อม จงให้กำลังใจกัน จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน จงดำเนินชีวิตอย่างสันติ แล้วพระเจ้าแห่งความรักและสันติจะสถิตอยู่กับท่าน (2คร. 13:11)
💟ดังนั้น จงให้กำลังใจซึ่งกันและกัน และจงช่วยเสริมสร้างซึ่งกันและกันดังที่ท่านกำลังกระทำอยู่แล้วนี้เถิด (1ธส. 5:11)
💟พี่น้องทั้งหลาย เราขอร้องท่านให้ตักเตือนแก้ไขผู้ขาดวินัย จงให้กำลังใจผู้หวาดกลัว จงค้ำจุนผู้อ่อนแอ จงอดทนต่อทุกคน (1ธส. 5:14)
💟ขอพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โปรดประทานกำลังใจให้ท่าน และบันดาลให้ท่านยืนหยัดมั่นคงในกิจการและวาจาที่ดีทุกประการเทอญ (2ธส. 2:17)
💟จงประกาศพระวาจา จงพร้อมสรรพทั้งเมื่อมีโอกาสและเมื่อไม่มีโอกาส จงว่ากล่าว จงตักเตือน จงให้กำลังใจ โดยพร่ำสอนด้วยความพากเพียรอย่างเต็มที่ (2ทธ. 4:2)
💟เราจงพิจารณาหาทางปลุกใจกันและกัน ให้มีความรักและประกอบกิจการดี (ฮบ. 10:24)

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์