ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

"ความเกียจคร้าน"
😤ก็รู้นะว่า "ความเกียจคร้าน" นั้นไม่ดี แต่พอจะลงมือทำก็ "เอาไว้ก่อน ๆ"
ใครพอจะมีวิธีแนะนำไหม???
🤓นี่ไง...เตรียมพระวาจาพระเจ้าเป็นคำตอบไว้ให้ รีบมาอ่านไวไวเลย
💟ความเกียจคร้านย่อมทำให้เกิดความขัดสนและความยากจน (โทบิต 4:13)
💟คนเกียจคร้านเอ๋ย จงไปดูมดเถิด จงพิจารณาดูวิถีชีวิตของมด แล้วท่านจะมีปรีชา (สุภาษิต 6:6)
💟มือที่เกียจคร้านทำให้ยากจน มือที่ขยันทำให้ร่ำรวย (สุภาษิต 10:4)
💟คนเกียจคร้านไม่มีเหยื่อมาให้ย่าง แต่ความขยันเป็นทรัพย์สินประเสริฐยิ่งของมนุษย์ (สุภาษิต 12:27)
💟อย่าเก่งแต่ปาก และอย่าเกียจคร้านเฉื่อยชาในการกระทำ (บุตรสิรา 4:29)
💟คนเกียจคร้านเป็นเหมือนก้อนหินที่เปื้อนสิ่งโสโครก ใคร ๆ ก็ผิวปากดูหมิ่นเขา (บุตรสิรา 22:1)
💟เราขอร้องท่านให้ตักเตือนแก้ไขผู้ขาดวินัย จงให้กำลังใจผู้หวาดกลัว จงค้ำจุนผู้อ่อนแอ (1 เธสะโลนิกา 5:14)
💟เมื่อเราอยู่กับท่าน เรายังกำชับท่านว่า ถ้าผู้ใดไม่อยากทำงานก็อย่ากิน (2 เธสะโลนิกา 3:10)
💟เราได้ยินว่า บางท่านดำเนินชีวิตอย่างเกียจคร้านไม่ทำงานเลย แต่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับธุระของผู้อื่น เรากำชับและเตือนคนเช่นนี้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ทำงานอย่างสงบและหาเลี้ยงชีพด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเอง (2 เธสะโลนิกา 3:11-12)
💟เพื่อมิให้ท่านเป็นคนเฉื่อยชา แต่เพื่อจะทำตามอย่างผู้ที่มีความเชื่อและมีความมานะพากเพียร จึงจะเป็นทายาทแห่งพระสัญญาได้ ( ฮีบรู 6:12 )

เนื้อหาและบทเรียน