69.เครียดพระวาจาคือยาวิเศษ 69.  เครียด
ถาม : ญาติๆไม่พอใจที่มาเป็นคาทอลิก พระเจ้าต้องการให้เกิดเรื่องอย่างนี้ในครอบครัวของเราหรือเปล่า
ตอบ : ท้าทายมากๆใช่ไหม......นี้คือการแบกไม้กางเขนติดตามพระคริสต์.........จงเอาชนะด้วยความประพฤติที่ดีของท่านเถิด
          1. “แม้บิดามารดาจะทอดทิ้งข้าพเจ้า พระยาห์เวห์ก็ทรงรับข้าพเจ้าไว้ ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดทรงสอนข้าพเจ้าให้รู้จักทางของพระองค์ โปรดทรงนำข้าพเจ้าให้เดินบนเส้นทางราบเรียบ เพราะศัตรูกำลังคอยทำร้ายข้าพเจ้าอยู่”(สดุดี 27:10-11)
         2. “เราบอกความจริงกับท่านว่า ไม่มีใครที่ละทิ้งบ้านเรือนพี่น้องชายหญิง บิดามารดา บุตรหรือไร่นาเพราะเห็นแก่เราและเพราะเห็นแก่ข่าวดี จะไม่ได้รับการตอบแทนร้อยเท่าในโลกนี้ เขาจะได้บ้านเรือน พี่น้องชายหญิง มารดา บุตร ไร่นา พร้อมกับการเบียดเบียนและในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรันดร”(มาร์โก 10:29-30)
         3. “ผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะต้องไม่วิวาทกัน แต่จะต้องอ่อนโยนต่อทุกคน รู้จักสอนและอดทน เขาจะต้องอบรมสั่งสอนผู้ที่ขัดแย้งด้วยความอ่อนหวาน โดยหวังว่า พระเจ้าจะทรงดลให้ผู้ขัดแย้งนั้นกลับใจรับรู้ความจริง”(2 ทิโมธี 2:24-25)
         4. “พระเจ้ามีพระประสงค์ให้ท่านทำความดีปิดปากคนโง่เขลามิให้พูดไรสาระ...จงให้เกียรติทุกคน จงรักพี่น้องผู้มีความเชื่อ จงเคารพยำเกรงพระเจ้า จงถวายพระเกียรติแด่พระจักรพรรดิ์(1 เปโตร 2:15,17)