ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

“ใครไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็ไม่รู้จักพระคริสตเจ้า”“ใครไม่รู้จักพระคัมภีร์ก็ไม่รู้จักพระคริสตเจ้า”
จุดประสงค์ : ให้สมาชิกหาวิธีการสร้างแรงจูงใจให้สมาชิกในองค์กรได้ตระหนักถึงความสำคัญของพระคัมภีร์ในฐานะที่เป็นคู่มือในการดำเนินชีวิต และสนใจศึกษา อ่านและเผยแผ่พระคัมภีร์เป็นนิสัย
กิจกรรม : เดินให้ถึงเส้นชัย
อุปกรณ์ : ห้องโล่ง มีเก้าอี้และสิ่งของวางเป็นอุปสรรค
วิธีการ
1. แบ่งกลุ่มสมาชิกออกเป็น 5 กลุ่ม ให้อาสาสมัครออกมาเป็นผู้เดินทาง
2. วางสิ่งของกั้นระหว่างเส้นชัยกับเป้าหมาย
3. ให้สมาชิกกลุ่มช่วยกันตะโกนบอกทางอย่าให้ผู้เดินทางไปชนกับสิ่งของ ถ้าชน 1 ครั้งหัก 1 คะแนน ปล่อยให้เดินครั้งละ 1 กลุ่ม
4. ให้ฝ่ายที่ไม่ใช่กลุ่มที่เดินคอยตะโกนบอกหรือรบกวนเสียงของฝ่ายที่กำลังเดิน
5. เสร็จแล้วให้มีการประกาศผลและอภิปรายถึงบทเรียนจากการเดินทางในครั้งนี้
สรุป
       1. ทุกคนมีเป้าหมายในชีวิต เราต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้ว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไร เรามีชีวิตอยู่เพื่ออะไร ทำดีไปทำไม เสียสละไปทำไม รับผิดชอบไปทำไม เรารู้ได้อย่างไร
       2. ทำอย่างไรเพื่อบรรลุถึงเป้าหมาย
       3. พระคัมภีร์เปรียบได้กับอะไรในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ เช่น ถนน แผนที่ เข็มทิศ ลายแทง มรดก  คู่มือการดำเนินชีวิต จดหมายรักจากพระเจ้า - ที่ช่วยเราทุกคนให้รู้ว่าควรเดินทางไปยังเป้าหมายของเราอย่างไร มีชีวิตเพื่ออะไร เรามาจากไหน จะไปไหน อะไรเป็นเป้าหมายในชีวิต เราเกิดมาทำไม เป็นคำตอบชีวิต ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตอย่างมาก ขาดไม่ได้ ยิ่งอ่านยิ่งรู้ยิ่งทำให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัยและไปถึงเป้าหมายได้อย่างแน่นอน (กิจกรรมฉีกกระดาษ ยิงเรือ การจรวดกระดาษ ขาเป๋กับตาบอด ปิดตาเดินเข้าเส้นชัย เล่นว่าว ขับรถ การเขียนจดหมายถึงคนที่เรารัก)
       4. นำเสนอ “บทบาทของพระคัมภีร์”

เนื้อหาและบทเรียน

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์