ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ความรู้สึก
       
อารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนาในใจ คืออะไร.....
        คือการรับรู้จากประสาทสัมผัส ซึ่งผลักดันให้เรากระทำ หรือไม่ให้เรากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
        อารมณ์ ความรู้สึก เป็น “กลาง” และ “รับการเชื่อมโยง” ระหว่าง “ชีวิตทางประสาทสัมผัส” กับ “ชีวิตฝ่ายจิต”
        พระเยซูเจ้าทรงชี้ให้เราเห็นว่า “ใจ” เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะเป็นบ่อเกิดของความปรารถนาต่างๆ ตามที่พระองค์ทรงสอนว่า “ใจมนุษย์นั้นเป็นที่มาของความคิดชั่วร้าย...สิ่งชั่วร้ายทั้งหมดนี้ออกมาจากภายในและทำให้มนุษย์มีมลทิน”(มาระโก 7:21,23)
        ดังนั้นเราจึงต้องตรวจสอบและชำระใจของเราอยู่เสมอ

        อารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนา ขั้นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดคือ “ความรัก”
เมื่อคนหนึ่งมีความรัก ความรักนี้จะผลักดันให้เขากระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดเพื่อตอบสนองความรักจะกระตุ้นให้เราเกิดความต้องการสิ่งที่ดีงามที่ตนเองไม่มีและหวังจะได้มา เมื่อได้สมความปรารถนาก็จะมีความสุข

        ส่วนความชั่วร้ายก่อให้เกิดความเกียจชัง การเป็นปรปักษ์ และความหวาดระแวงถึงความชั่วร้ายที่จะตามมา
       “ถ้าเรารักในความดี อารมณ์ ความรู้สึกและความปรารถนาก็จะดี” (น.เอากุสติน)

        อารมณ์ ความรู้สึกและความปรารถนา มีความผิดหรือถูกอย่างไร????
ก่อนอื่นอารมณ์ ความรู้สึก ความปรารถนา เป็นสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เรามนุษย์ ในตัวของมันเองนั้นอาจจะเป็นไปได้ทั้งดีและชั่ว

       ประโยชน์ของอารมณ์ความรู้สึกหรือความปรารถนาก็คือ การทำให้มนุษย์เป็นคนที่สมบูรณ์ขึ้น เป็นคนที่มีชีวิตชีวา มีความชื่นบานแจ่มใส มีรสชาติของชีวิต เช่น ความรักความเกลียด ความต้องการและความกลัว ความปิติยินดี ความเศร้าใจและความโกรธ

      จะเป็นสิ่งที่ดีถ้าอารมณ์ความรู้สึกหรือความปรารถนาของเรานั้นเป็นเรื่องที่ดีงาม ตรงกันข้ามจะเป็นสิ่งที่ผิดถ้าเรามีอารมณ์ความรู้สึกหรือความปรารถนาในทางที่ผิดและเรายินยอมให้ความรู้สึกเช่นนั้นทำงานในตัวของเรา

      “การรู้จักควบคุมตนเอง” จึงเป็นเรื่องที่เราต้องฝึกฝนและปฏิบัติให้ได้เพื่อไม่ให้ต้องแพ้การประจญ เราจะกินเมื่อถึงเวลากิน เราจะเรียนและเล่นให้เป็นเวลา นี้เป็นการฝึกฝนตัวของเราตั้งแต่วัยเด็ก

        เราทุกคนต่างมีอารมณ์ความรู้สึกทั้งในด้านดีและด้านชั่วร้าย
        อารมณ์ความรู้สึกอาจจะเป็นตัวสร้างคุณธรรมหรือแปรเปลี่ยนเป็นพยศชั่วก็ได้

        ด้านดีเราต้องสานต่อให้เป็นกิจการที่ดี ส่วนด้านร้ายนั้นเราจะควบคุมให้ได้
        พระเยซูเจ้าเองทรงผ่านประสบการณ์ร้อนหนาวเช่นเดียวกับเรามาแล้ว แต่พระองค์ทรงชนะ
        ประสาทสัมผัสเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเพื่อให้เราได้มีความสุขแท้จริงตั้งแต่อยู่ในโลกนี้

         เราต้องใช้ประสาทสัมผัสของเราเพื่อทำความดีสรรเสริญพระเจ้า ตามที่บทสดุดีสอนไว้ว่า “ทั้งใจและกายของข้าพเจ้าร้องเพลงด้วยความชื่นบานถวายแด่พระเจ้าผู้ทรงชีวิต” (สดด 84:2)

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก

เส้นทางสู่การเป็นคาทอลิก : ครูจิ๋ว
เส้นทางการเป็นคาทอลิกของ "ครูจิ๋ว" คุณครูจิ๋วเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนชื่อดังแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เป็นคนสมุทรสงคราม เป็นคนสุดท้องในพี่น้องเจ็ดคน บิดามีอาชีพประมงส่วนมารดาเป็นครู จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์จาก ม.ราชภัฏสวนสุนันทา...
สาเหตุการกลับใจ : ในมุมมองของผู้อภิบาล
สาเหตุการกลับใจในมุมมองของผู้อภิบาล คุณพ่อสิทธิพล พานิชอุดม คุณพ่อบาทหลวงสังฆมณฑลราชบุรี ได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อสังเกตเรื่องสาเหตุที่ผู้ใหญ่มานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (ธันวาคม 2018) ดังนี้ 1. จากการแต่งงาน...
สาเหตุการกลับใจ : เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2)
สาเหตุการกลับใจเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์คาทอลิก (2) จากการสัมภาษณ์สมาชิกคณะกรรมการศาสนสัมพันธ์ สังฆมณฑลราชบุรี จำนวน 21 คน ณ ห้องประชุมสภาภิบาลอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก...

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ”
“แบบอย่างชีวิตที่เรียบง่ายและงดงามของนักบุญโยเซฟ” อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคาทอลิก ประจำปีการศึกษา...
"ยิ่งรู้จัก ยิ่งรักนักบุญโยเซฟ" อบรมครูคำสอนราชบุรี 2021 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูคำสอน ประจำปีการศึกษา 2564/2021 ในหัวข้อ "ยิ่งรู้จัก...
 อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน
อบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี ได้จัดอบรมครูผู้นำกิจกรรมยุวธรรมทูตและครูผู้นำกิจกรรมคาทอลิกในโรงเรียน เรื่อง "การจัดตั้งกลุ่มและวิธีการประชุมกลุ่มยุวธรรมทูตในโรงเรียน" ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom เมื่อวันเสาร์ที่ 26...
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564
ประชุมคณะกรรมการอภิบาลและแพร่ธรรมในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี 1/2564 วันพฤหัสฯ ที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 2021 เวลา 09.30...

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทย
บทเรียนที่ 12 นักบุญโยเซฟกับพระศาสนจักรในประเทศไทยจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงบทบาทที่สำคัญของนักบุญโยเซฟต่อพระศาสนจักรในประเทศไทย2. เพื่อเพิ่มพูนความรักของผู้เรียนต่อนักบุญโยเซฟ และจะได้ภาวนาเสนอวิงวอนต่อท่านอย่างสม่ำเสมอ กิจกรรม คิดว่า......
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข
บทเรียนที่ 11 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของผู้กำลังสิ้นใจอย่างมีความสุข จุดมุ่งหมาย 1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของความตายในวิถีชีวิตคริสตชน 2. เพื่อให้ผู้เรียนจะได้ปฏิบัติตนในหนทางที่ถูกต้องในการเตรียมตัวตายอย่างดี กิจกรรมอุปกรณ์...
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล
บทเรียนที่ 10 นักบุญโยเซฟ องค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากลจุดมุ่งหมาย1. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ว่าพระศาสนจักรสากลพึ่งพาความช่วยเหลือจากนักบุญโยเซฟเสมอมา2. เพื่อให้ผู้เรียนวอนขอนักบุญโยเซฟและแนะนำผู้อื่นให้มาพึ่งพาขอความช่วยเหลือจากท่านด้วย กิจกรรมอุปกรณ์ 1. รูปปั้นนักบุญโยเซฟนอนหลับ หรือ...
บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ  บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง
เดือน กันยายน 2021บทเรียนที่ 9 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้อยู่เบื้องหลัง จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาทชองนักบุญโยเซฟบิดาผู้อยู่เบื้องหลัง ผู้เป็นเงาทางโลกแห่งพระบิดาเจ้าสวรรค์ ท่านเฝ้าดูแลและคอยปกป้องพระเยซูเจ้า...
บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน
เดือน สิงหาคม 2021 บทเรียนที่ 8 นักบุญโยเซฟ บิดาผู้ทำงานและผู้อุปถัมภ์คนงาน จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนรู้ถึงความสำคัญและคุณค่าของการทำงานตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนตนเองทำงานเพื่อรับใช้และช่วยเหลือครอบครัวตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟ...

สถิติการเยี่ยมชม

1.png4.png1.png2.png1.png1.png3.png
วันนี้2255
เมื่อวานนี้2772
สัปดาห์นี้13021
เดือนนี้48338
ทั้งหมด1412113

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

2
Online

วันศุกร์, 20 พฤษภาคม 2565 21:48

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 178 (ม.ค.- มี.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์