ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การเห็นอกเห็นใจ คิดถึงใจเขาใจเรา
การเห็นอกเห็นใจ คิดถึงใจเขาใจเรา

ช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างสันติกับทุกคน และทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น
🌈มารับพระวาจาพระเจ้าไปปฏิบัติให้เกิดผลจริงในชีวิตกัน
💟ลูกเกลียดสิ่งใด ก็อย่าทำสิ่งนั้นแก่ผู้อื่น (ทบต. 4:15)
💟พระยาห์เวห์ทรงเย้ยหยันคนที่เย้ยหยันผู้อื่น แต่ทรงพระกรุณาผู้ถ่อมตน (สภษ. 3:34)
💟ผู้ชอบธรรมเกลียดคำพูดเท็จ แต่คนชั่วร้ายทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียงและอับอาย (สภษ. 13:5)
💟ผู้มีใจกว้างมองเห็นความต้องการของผู้อื่นจะได้รับพร เพราะเขาแบ่งอาหารของตนแก่คนยากจน (สภษ. 22:9)
💟อย่าเป็นพยานปรักปรำเพื่อนบ้านของท่านโดยไม่มีหลักฐาน อย่าพูดจาล่อลวงผู้อื่น (สภษ. 24:28)
💟ผู้ตอบแทนการกระทำของผู้อื่นด้วยความดี ย่อมคิดถึงอนาคตเมื่อเขาล้ม เขาก็จะพบผู้คอยค้ำจุน (บสร. 3:31)
💟ลูกเอ๋ย เมื่อท่านทำความดีกับผู้ใดอย่าตำหนิเขา เมื่อให้ของผู้ใดอย่าพูดให้เขาเป็นทุก์ใจ (บสร. 8:15)
💟ผู้ใดขว้างก้อนหินขึ้นไปข้างบน หินจะตกลงมาบนศีรษะของเขา ผู้ที่หักหลังทำร้ายผู้อื่น ก็จะได้รับบาดเจ็บด้วย (บสร. 27:25)
💟จงคำนึงถึงความต้องการของผู้อื่นจากความต้องการของท่าน จงคิดให้ดีก่อนจะทำสิ่งใด (บสร. 31:15)
💟ต้องไม่ข่มเหงผู้อื่น แต่คืนของประกันแก่ลูกหนี้ ไม่ลักทรัพย์ แต่ให้อาหารแก่ผู้หิวโหยและให้เสื้อผ้าแก่ผู้ไม่มีผ้าคลุมกาย (อสค.18:7)
💟อย่าข่มเหงหญิงหม้ายและลูกกำพร้า คนต่างด้าวและคนยากจน และอย่าวางแผนชั่วในใจต่อผู้อื่น (ศคย. 7:10)
💟ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำกับเขาอย่างนั้นเถิด (มธ. 7:12)
💟จงร่วมยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้ (รม. 12:15)
💟เราจงพยายามทำกิจการที่นำไปสู่สันติและเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่กันและกัน (รม. 14:19)
💟จงแบ่งเบาภาระของกันและกัน แล้วท่านจะปฏิบัติตามกฎบัญญัติของพระคริสตเจ้าอย่างสมบูรณ์ (กท. 6:2)
💟อย่ากระทำการใดเพื่อชิงดีชิงเด่นหรือโอ้อวดกัน แต่จงถ่อมตนคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตน (ฟป. 2:3)
💟อย่าเห็นแก่ผลประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว จงเห็นแก่ผลประโยชน์ของผู้อื่นด้วย (ฟป. 2:4)
💟จงให้กำลังใจผู้หวาดกลัว จงค้ำจุนผู้อ่อนแอ จงอดทนต่อทุกคน (1ธส. 5:14)
💟พี่น้องที่รัก พึงตระหนักว่าทุกคนจงฉับไวที่จะฟัง แต่ช้าที่จะพูด และช้าที่จะโกรธ (ยก. 1:19)
💟ท่านทั้งหลายจงมีความเห็นพ้องต้องกัน ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน รักกันฉันพี่น้อง เห็นใจกันและรู้จักถ่อมตน (1ปต.3:8)
💟ลูกที่รักทั้งหลาย เราอย่ารักกันแต่ปาก เพียงด้วยคำพูดเท่านั้น แต่เราจงรักกันด้วยการระทำและด้วยความจริง (1ยน. 3:17)

ข่าว-ประชาสัมพันธ์

อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว”
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 2 หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” วันเสาร์ที่ 27...
อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ
อบรมครูผู้นำยุวธรรมทูตในโรงเรียนสังฆมณฑลราชบุรี หัวข้อ "การนำกิจกรรมยุวธรรมทูต" วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม 2565 สมณองค์กรยุวธรรมทูต สังฆมณฑลราชบุรี โดยการนำของคุณพ่อปิติศักดิ์...
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1
อบรมคริสตชน สังฆมณฑลราชบุรี รอบที่ 1หัวข้อ “ความปีติยินดีแห่งความรักในครอบครัว” วันเสาร์ที่ 6 สิงหาคม 2022 คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อฆราวาส...
อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 2
“ครูคาทอลิก ประชากรของพระเจ้า ก้าวเดินไปด้วยกัน”อบรมครูคาทอลิก สังฆมณฑลราชบุรี 2565/2022 รอบที่ 2 วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม...

พระวาจานำชีวิต

ทรัพย์สินเงินทอง
พระเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง แต่ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อมีแล้วเราใช้อย่างไร📜พระวาจาพระเจ้าก็มีคำแนะนำให้เราในเรื่องนี้ด้วย มาอ่านและนำใช้กัน💟การอธิษฐานภาวนาจากใจจริงa และการให้ทานด้วยใจกว้างมีค่ามากกว่าความร่ำรวยที่ได้มาอย่างอยุติธรรม การให้ทานดีกว่าการสะสมทองคำ (ทบต. 12:8)💟ธรรมบัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์...
การใช้คำพูด
การใช้คำพูดต่อกันเป็นสิ่งสำคัญ จะสร้างมิตรหรือศัตรู ทำให้เกิดความร่วมมือหรือแตกแยก เรากำหนดได้☘️ให้พระวาจาช่วยเราตระหนัก ก่อนเอ่ยคำพูดใดออกไป💟คำพูดของท่านให้กำลังใจคนที่กำลังซวนเซ ทำให้เข่าที่สั่นมั่นคงขึ้น (โยบ 4:4)💟ไม่ใช้คำพูดไร้สาระป้องกันตน ไม่กล่าวถ้อยคำไร้ประโยชน์ (โยบ...
ความเมตตากรุณา
เราได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าในทุกวัน เราจึงต้องเมตตาเพื่อนพี่น้องรอบข้างเราด้วยมารับพระวาจาพระเจ้าไปปฏิบัติกันจ้าเราเป็นพระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้เมตตาและกรุณา ไม่โกรธง่าย เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์ (อพย. 34:6)ขอพระเจ้าทรงอวยพรคนที่เมตตาลูกเถิด (นรธ. 2:19)บิดาเมตตาสงสารบุตรของตนฉันใด พระยาห์เวห์ก็ทรงเมตตาผู้ยำเกรงพระองค์ฉันนั้น...

คู่มือแนะแนวการสอนคำสอน ค.ศ.2020

การสอนคำสอนดำเนินงานที่เชื่อมต่อกันหลายงาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงอบรมบรรดาศิษย์ของพระองค์
📖การสอนคำสอนดำเนินงานที่เชื่อมต่อกันหลายงาน ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากวิธีการที่พระเยซูเจ้าทรงอบรมบรรดาศิษย์ของพระองค์ ทรงทำให้พวกเขารู้ถึงธรรมล้ำลึกของพระศาสนจักร ทรงสอนให้พวกเขาภาวนา เสนอคุณค่าของพระวรสารให้กับพวกเขา...
การพบปะกับพระคริสตเจ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งครบของเขา หัวใจ ความคิด ความรู้สึก
📖การพบปะกับพระคริสตเจ้าเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งครบของเขา หัวใจ ความคิด ความรู้สึก ไม่ได้เกี่ยวข้องกับจิตใจเพียงอย่างเดียว...
การสอนคำสอนคือการให้บริการการศึกษาทางความเชื่ออย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับมิติต่าง ๆ ของชีวิตคริสตชน
📖 การสอนคำสอนคือการให้บริการการศึกษาทางความเชื่ออย่างต่อเนื่องมีความสัมพันธ์กับมิติต่าง ๆ ของชีวิตคริสตชน🤗 💛ก....

สถิติการเยี่ยมชม

0.png3.png6.png7.png3.png9.png1.png
วันนี้373
เมื่อวานนี้5638
สัปดาห์นี้21656
เดือนนี้124937
ทั้งหมด367391

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันศุกร์, 30 กันยายน 2565 03:08

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 179 (มิ.ย.- ส.ค. 2022)

เรียนคำสอนกับพ่อวัชศิลป์