การทำงานเป็นทีม

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 43

การทำงานเป็นทีม

       แนวคิด : ในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วว่า องค์กรหรือสถานประกอบการต่างๆนั้น มีปัจจัยที่สำคัญ หรือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ก็คือ ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) เพราะมีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จหรือความล้มเหลว ได้ในทุกสถานการณ์ และในการทำงานใดๆก็ตาม ไม่ว่าในงานเล็กหรืองานใหญ่ ก็นับว่าเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง ที่จะทำงานนั้นๆได้สำเร็จเพียงลำพังแต่เพียงผู้เดียว แต่จะต้องใช้พลัง ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม จากบุคคลหลายๆคน และจากหลายๆฝ่าย ดังนั้นการทำงานเป็นทีม (Teamwork) จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 • เป็นการบริหารสมัยใหม่
 • เป็นการกระจายอำนาจ มิใช่รวมอำนาจ
 • เป็นการจัดการแบบมีส่วนร่วม (participative Management)
 • มิใช่ one man show
 • ญี่ปุ่น เรียกว่า คิว. ซี. เซอร์เคิล (Q.C Circles) และเรียกทีมที่ทำงานร่วมกันว่า “กลุ่มสร้างคุณภาพ” (ก.ส.ค.) หรือ “กลุ่มสร้างคุณภาพงาน (ก.ส.ง.)
หลักปฏิบัติในการทำงานเป็นทีม

ดร. ประวิทย์ จงวิศาล ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้งกลุ่มทำงาน ได้สรุปถึงหลักปฏิบัติดังนี้

 • ทีมงานต้องมี “อุดมการณ์” ที่แน่นอน และสมาชิกทุกคน “ยอมรับ”
 • ถือความ “ถูกต้อง” ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องถูกใจ
 • ประนีประนอมกัน โดยมีน้ำใจของความร่วมมือ เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
 • ถือว่าทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน
 • เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
 • อย่าเด่นแต่เพียงผู้เดียว ต้องเด่นทั้งทีม
 • รู้จักแบ่งงานกัน และประสานงานกัน
 • มีความอิสระในการทำงานพอสมควร
 • ต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบของทีมงานอย่างเคร่งครัด
 • เมื่อมีการขัดแย้งกันในกลุ่ม ให้ถือว่าเป็น การมองปัญหาคนละด้าน

คิดร่วมกันเป็นทีม – ทำงานร่วมกันเป็นทีม – แก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม - พัฒนางานร่วมกันเป็นทีม

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725