ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

การทำงานเป็นทีม

       แนวคิด : ในปัจจุบันนี้เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางแล้วว่า องค์กรหรือสถานประกอบการต่างๆนั้น มีปัจจัยที่สำคัญ หรือ ทรัพยากรที่สำคัญที่สุด ก็คือ ทรัพยากรบุคคล (Human Resources) เพราะมีส่วนช่วยสร้างความสำเร็จหรือความล้มเหลว ได้ในทุกสถานการณ์ และในการทำงานใดๆก็ตาม ไม่ว่าในงานเล็กหรืองานใหญ่ ก็นับว่าเป็นเรื่องยากอย่างยิ่ง ที่จะทำงานนั้นๆได้สำเร็จเพียงลำพังแต่เพียงผู้เดียว แต่จะต้องใช้พลัง ความรู้ ความสามารถ ความคิดริเริ่ม จากบุคคลหลายๆคน และจากหลายๆฝ่าย ดังนั้นการทำงานเป็นทีม (Teamwork) จึงมีความจำเป็นและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง

 • เป็นการบริหารสมัยใหม่
 • เป็นการกระจายอำนาจ มิใช่รวมอำนาจ
 • เป็นการจัดการแบบมีส่วนร่วม (participative Management)
 • มิใช่ one man show
 • ญี่ปุ่น เรียกว่า คิว. ซี. เซอร์เคิล (Q.C Circles) และเรียกทีมที่ทำงานร่วมกันว่า “กลุ่มสร้างคุณภาพ” (ก.ส.ค.) หรือ “กลุ่มสร้างคุณภาพงาน (ก.ส.ง.)
หลักปฏิบัติในการทำงานเป็นทีม

ดร. ประวิทย์ จงวิศาล ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในการจัดตั้งกลุ่มทำงาน ได้สรุปถึงหลักปฏิบัติดังนี้

 • ทีมงานต้องมี “อุดมการณ์” ที่แน่นอน และสมาชิกทุกคน “ยอมรับ”
 • ถือความ “ถูกต้อง” ซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องถูกใจ
 • ประนีประนอมกัน โดยมีน้ำใจของความร่วมมือ เพื่อบรรลุเป้าหมายเดียวกัน
 • ถือว่าทุกคนมีความสำคัญเท่ากัน
 • เคารพในสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น
 • อย่าเด่นแต่เพียงผู้เดียว ต้องเด่นทั้งทีม
 • รู้จักแบ่งงานกัน และประสานงานกัน
 • มีความอิสระในการทำงานพอสมควร
 • ต้องปฏิบัติตามกฎหรือระเบียบของทีมงานอย่างเคร่งครัด
 • เมื่อมีการขัดแย้งกันในกลุ่ม ให้ถือว่าเป็น การมองปัญหาคนละด้าน

คิดร่วมกันเป็นทีม – ทำงานร่วมกันเป็นทีม – แก้ปัญหาร่วมกันเป็นทีม - พัฒนางานร่วมกันเป็นทีม

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 174 (ก.พ- มี.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png0.png5.png8.png7.png0.png4.png
วันนี้118
เมื่อวานนี้4592
สัปดาห์นี้118
เดือนนี้43765
ทั้หมด58704

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

3
Online

วันจันทร์, 14 มิถุนายน 2564 00:32