การกำหนดเนื้อหา

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 70

“การกำหนดเนื้อหา”

คำจำกัดความและจุดประสงค์

         เนื้อหาของการกิจกรรมหรือคำสอนที่สอดคล้องกับจุดประสงค์ คือ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้เข้าค่ายฯจะต้องเรียนรู้เพื่อจะได้บรรลุถึงจุดประสงค์ที่วางไว้

การเขียนโครงสร้างเนื้อหาของคำสอนหรือกิจกรรมตอบสนองจุดมุง่หมายสามประการดังต่อไปนี้

  1. ช่วยให้ท่านได้แยกแยะข้อมูลที่เป็นไปได้ทั้งหลายให้ชัดเจนเพื่อจะได้นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าค่ายฯอย่างตรงจุดมากที่สุด
  2. เป็นโอกาสให้ท่านได้จัดระบบและจัดความต่อเนื่องของเนื้อหาในการนำเสนอ
  3. เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ท่านได้ตรวจสอบความแน่ในในการสอนหรือการนำกิจกรรม รวมทั้งทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้เข้าค่ายฯของท่านต้องการที่จะเรียนรู้และจะกระทำ เพื่อบรรลุตามจุดประสงค์ที่ต้องการ

         เวลาที่ท่านจะพูดอะไร ท่านมักจะจะมีโครงร่างของเนื้อหาสั้นๆไว้เพื่อจะได้ไม่หลุดหรือออกนอกเรื่องไป เช่นเดียวกัน ท่านสามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้ในการเขียนโครงสร้างของเนื้อหา แต่มีจุดที่แตกต่างกันอย่างหนึ่งคือ ท่านจะต้องเขียนโครงสร้างของเนื้อหาในสิ่งที่ผู้เข้าค่ายฯควรรับรู้เพื่อบรรลุถึงจุดประสงค์ที่ต้องการ มากกว่าการเขียนโครงสร้างเนื้อหาจากสิ่งที่ท่านต้องการจะพูดหรือสอนผู้เรียน

ขั้นตอนการเขียนโครงสร้างเนื้อหา

  1. ระบุการกระทำ / พฤติกรรม / ทักษะ / สิ่งที่ต้องการปรับเปลี่ยน ที่ผู้เข้าค่ายฯจะต้องกระทำหรือได้รับ โดยดึงมาจากจุดประสงค์ที่ได้ตั้งไว้แล้ว
  2. ระบุความรู้ที่ต้องการเพื่อที่จะให้ผู้เข้าค่ายฯสามารถแสดงออกถึงการกระทำหรือพฤติกรรมนั้นๆ
  3. จากนั้นจัดลำดับความรู้ให้เป็นระเบียบแบบแผนเพื่อใช้ในการนำเสนอเป็นเนื้อหาอย่างเป็นขั้นตอน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725