การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ของค่ายคำสอน

หมวดหลัก: งานคำสอน
posted by: คุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ
ฮิต: 70

“การตั้งเป้าหมายและจุดประสงค์ของค่ายคำสอน”

1.     ความหมายและจุดประสงค์

                การกำหนดเป้าหมายและการเขียนจุดประสงค์เป็นก้าวแรกที่จะทำให้เกิดความมั่นใจว่าการจัดค่ายฯของท่านได้ตอบสนองความต้องการของผู้เข้าค่ายฯ

                จุดประสงค์เป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของการจัดค่ายฯ ทั้ง”ผู้จัดค่ายฯ”เองและ “ผู้ที่เข้าค่ายฯ” เพราะ

 1. เป็นทิศทางให้ทีมงานผู้จัดค่ายฯได้สร้างแผนการฝึกอบรมและนำการอบรม จนทำให้ผู้เข้าค่ายฯสามารถมีประสบการณ์หรือทักษะใหม่ๆหรือได้รับความรู้ที่ต้องการ
 2. ทำให้ผู้เข้าค่ายฯความเข้าใจชัดเจนถึงสิ่งที่ตนเองคาดหวังว่าจะได้รับจากการอบรมในครั้งนี้

2.     ระดับขั้นของจุดประสงค์

          จุดประสงค์มีอยู่ 2 ระดับ คือ ระดับหลักสูตรและระดับบทเรียน ซึ่งเราจะเรียกจุดประสงค์ระดับหลักสูตรว่า   เป็น ”เป้าหมายของค่ายคำสอน” เป้าหมายของค่ายฯนี้เป็นสิ่งแรกที่เขียนขึ้นเพื่อ “บ่งบอกถึงความรู้หรือพฤติกรรมโดยทั่วๆที่คาดหวังว่าผู้เข้าค่ายฯจะได้รับเมื่อสิ้นสุดการเข้าค่ายฯแล้ว”

         ส่วนจุดประสงค์ระดับบทเรียนนั้น  เราเรียกว่าเป็นจุดประสงค์ของกิจกรรมต่างๆที่เขียนล้อมาจาก “เป้าหมายของค่ายฯ” (จุดประสงค์ระดับหลักสูตร) เพื่อจะบ่งบอกถึงความรู้หรือทักษะหรือพฤติกรรมเฉพาะที่ต้องการจะให้เกิดอย่างเป็นขั้นตอนเพื่อที่จะได้บรรลุถึง ”เป้าหมายของค่ายฯ” ที่ตั้งขึ้น

ตัวอย่าง

เป้าหมายของค่ายฯ :  “เมื่อสิ้นสุดการเข้าค่ายคำสอนนี้แล้ว  ผู้เข้าค่ายฯสามารถเข้ารับพิธีรับศีลมหาสนิทครั้งแรกได้โดยมีความเข้าใจและมีความพร้อมที่เหมาะสม”

จุดประสงค์ :  “เมื่อสิ้นสุดบทเรียนหรือกิจกรรมนี้แล้ว ผู้เข้าค่ายฯสามารถอธิบายได้ว่าพระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิทครั้งแรกเมื่อไร””

จากตัวอย่างนี้ เราจะเห็นได้ว่าเป้าหมายของค่ายฯ ครั้งนี้คือค่ายของการเตรียมเด็กเพื่อการรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ในการรับศีลฯนั้นจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลายประการ ความรู้ถึงกำเนิดของศีลมหาสนิทเป็นความรู้ที่จำเป็นประการหนึ่งเพื่อนำไปสู่การรับศีลฯที่ถูกต้อง ดังนั้นเราจึงตั้งจุดประสงค์ระดับบทเรียนที่แคบลงมาประการหนึ่งก็คือการเรียนรู้เรื่องที่พระเยซูทรงตั้งศีลมหาสนิท ซึ่งเป็นเรื่องหนึ่งในหลายๆเรื่องของความรู้เรื่องศีลมหาสนิท

 

 1. ขั้นตอนในการเขียนเป้าหมาย

เมื่อท่านจะกำหนดเป้าหมายของการจัดค่ายฯ ท่านต้องตรวจสอบ

 • “ความจำเป็นและเหตุผลของการจัดค่ายฯ”จากการวิเคราะห์องค์ประกอบของการจัดค่ายฯที่ท่านได้เขียนไว้ในการเรียนครั้งก่อน
 • ความต้องการและธรรมประเพณีของพระศาสนจักร นโยบายของสังฆมณฑล ของโรงเรียน และของวัด
 • ความต้องการของผู้ปกครองและสังคม
 • ความต้องการและความเหมาะสมของเด็ก
 • ความสามารถและความพร้อมของผู้ร่วมงาน

เป้าหมายของค่ายฯจะต้องตอบคำถามว่า “จัดค่ายเพื่ออะไร” เช่นค่ายเพื่อฟื้นฟูจิตใจ ค่ายเพื่อเตรียมรับศีลมหาสนิทครั้งแรก ค่ายเพื่อเตรียมการรับศีลกำลัง ค่ายพระคัมภีร์ ฯลฯ

 1. ขั้นตอนการเขียนจุดประสงค์

เป็นการระบุรายละเอียดของความรู้หรือทักษะหรือพฤติกรรมที่ต้องการให้เกิดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ โดย

 • ยึดเป้าหมายของค่ายฯเป็นหลัก
 • ระบุพฤติกรรมหรือทักษะหรือความรู้ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • เขียนจุดประสงค์ให้สอดคล้องกับตรงกับข้อ 2
 • เราจะต้องตอบคำถามให้ตัวเราเองว่า “เราอยากจะให้ผู้เข้าค่ายฯได้รับความรู้อะไร ให้มีทักษะอะไร หรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในด้านใด”

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725