3.ครอบครัวคริสตชน

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี
3. ครอบครัวคริสตชน
พระคัมภีร์ : โคโลสี 3:18-4:1
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เขียนบทเทศน์สั้นๆเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว และอภิปรายว่าความเชื่อศรัทธามีผลต่อความสำเจของชีวิตครอบครัวอย่างไร

ดำเนินการ
1) ให้ทุกคนอ่าน โคโลสี 3:18-4:1

2) ให้ผู้เรียนได้เตรียมบทเทศน์สั้นๆเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว ในหัวข้อ “คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของครอบครัวคริสตชน” ผู้เรียนอาจจะมีเพลงหรือภาพประกอบการพูดด้วยก็ได้ (ให้เวลาเตรียมที่เหมาะสม)

3) เมื่อแต่ละคนทำเสร็จแล้ว แบ่งพวกเขาออกเป็นกลุ่มๆให้แบ่งปันในกลุ่มย่อย แล้วให้รวบรวมประเด็นที่น่าสนใจที่ได้ฟังจากเพื่อนๆมาเขียนเป็นบทเทศน์เพียงบทเดียว โดยทำให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

4) ให้นำบทเทศน์ไปใช้ในโอกาสต่างๆ เช่น พิมพ์ในสารวัด พิมพ์แจกที่บ้าน ฯลฯ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725