1.จงหยั่งรากลึกลงในพระเยซูเจ้า

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโคโลสี
1. จงหยั่งรากลึกลงในพระเยซูเจ้า
พระคัมภีร์ : โคโลสี 2:6-7
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้นึกถึงต้นไม้ที่ต้องได้รับการหล่อเลี้ยงจึงจะเจริญเติบโตและแข็งแรงเช่นเดียวกับชีวิตที่ต้องมีรากที่แข็งแรงและการดูแลที่ดี

ดำเนินการ
1) ให้ทุกคนอ่าน โคโลสี 2:6-7

2) ให้ผู้นำวาดรูปต้นไม้บนบอร์ดโดยเน้นที่ราก พยายามออกแบบให้คล้ายๆคนที่เปาโลกำลังพูดถึง และเขียนคำว่า “พระเยซูเจ้า” ที่รากของต้นไม้นั้น

3) แจกกระดาษเปล่าให้สมาชิกแต่ละคน แล้วให้วาดภาพต้นไม้ของตนเองซึ่งเป็นตัวแทนของตัวเขาเอง ตรงรากให้เขาได้เขียนถึงบุคคล ประสบการณ์ เหตุการณ์ ความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเขา และบริเวณกิ่งก้านให้เขียนถึงผลที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขา

4) เมื่อเสร็จแล้วให้แต่ละคนแบ่งปันผลงานจากการไตร่ตรองของตนเองแก่เพื่อนๆ แล้วให้ทุกคนหันกลับไปดูรูปต้นไม้บนบอร์ดอีกครั้งหนึ่ง แล้วถามผู้เรียนว่า ถ้ารากคือองค์พระเยซูเจ้าแล้ว ผลของต้นไม้นี้ควรจะเป็นอย่างไร ให้ผู้เรียนช่วยกันตอบแล้วผู้นำเขียนคำตอบของผู้เรียนลงไปในกิ่งก้านของต้นไม้นั้น

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725