3. เป้าหมายของคริสตชน

let_philip03.jpgบทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี
3. เป้าหมายของคริสตชน
พระคัมภีร์ : ฟิลิปปี 3:12-21
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ทำบอร์ดเรื่องคำสอนของเปาโลที่ได้ศึกษาในวันนี้

ดำเนินการ
1) ให้ทุกคนอ่าน ฟิลิปปี 3:12-21 และให้คิดเกี่ยวกับการตั้งเป้าหมายในชีวิตและการเป็นคนที่มีวุฒิภาวะ

2) แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อยให้ทำบอร์ดเกี่ยวกับคำสอนของเปาโลใจพระคัมภีร์ที่ได้อ่าน โดยเน้นข้อที่ 14 เป็นหลัก

3) ให้ลงคะแนนเสียงว่างานของกลุ่มใดสามารถสื่อได้ชัดเจนที่สุด เสร็จแล้วให้นำบอร์ดนี้ไปใช้ให้นักเรียนชั้นอื่นได้ศึกษาต่อไป (ให้ผู้นำเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็นไว้ให้พร้อม)

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725