2. ความสุภาพถ่อมตน

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวฟิลิปปี
2. ความสุภาพถ่อมตน
พระคัมภีร์ : ฟิลิปปี 2:1-11
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้พิจารณาถึงคุณธรรมความสุภาพและเปรียบเทียบกับคุณธรรมในสังคมปัจจุบัน

ดำเนินการ
1) ให้ผู้เรียนอ่าน ฟิลิปปี 2:1-11 แล้วให้ผู้เรียนช่วยกันให้ความหมายของคำว่า “ความสุภาพถ่อมตน” พร้อมกับให้ยกตัวอย่างประกอบด้วย

2) แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้สมาชิกของแต่ละกลุ่มช่วยกันคิดหารเรื่องสั้น เรื่องเล่า บทเพลง บทกวี โฆษณา ภาพ ฯลฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความสุภาพ หรือที่แสดงออกถึงความไม่สุภาพ ควรให้เวลาผู้เรียนได้ค้นหาพอสมควร

3) ให้แต่ละกลุ่มได้นำเสนอสิ่งที่ได้ค้นหามาหรือขออาสาสมัครมานำเสนอก็ได้ จากให้กลุ่มได้อภิปรายกันในหัวข้อเหล่านี้
• พระเยซูเจ้าทรงเป็นแบบฉบับแห่งความสุภาพให้แก่เราในเรื่องใด
• ทำไมเราต้องเป็นคนที่สุภาพถ่อมตนด้วย
• ความสุภาพถ่อมตนกับความขี้อายต่างกันอย่างไร

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725