4. จดหมายของเปาโลถึงครอบครัวเรา

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
4. จดหมายของเปาโลถึงครอบครัวเรา
พระคัมภีร์ : เอเฟซัส 5:1-6
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนศึกษาถึงสถานการณ์ทางสังคมของชาวเอเฟซัสจนทำให้นักบุญเปาโลต้องเขียนจดหมายไปตักเตือน และให้ลองคิดดูว่าถ้านักบุญเปาโลจะเขียนถึงคนไทยในปัจจุบันนี้ท่านจะเขียนอย่างไร

 

ดำเนินการ
1) ให้ผู้เรียนอ่าน เอเฟซัส 5:1-6 แล้วให้อภิปรายกันว่าเรื่องที่เปาโลตักเตือนนั้นยังคงใช้ได้กับคนในปัจจุบันนี้ได้หรือไม่อย่างไร

2) แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้ช่วยกันเขียนจดหมายแทนนักบุญเปาโลโดยคิดว่าถ้าพวกเขาเป็นเปาโลเขียนจะเขียนจดหมายถึงคนในปัจจุบันนี้อย่างไร โดยเน้นถึงเรื่องชีวิตในครอบครัว ให้พูดถึงสามี ภรรยา และลูกว่าควรปฏิบัติตัวอย่างไร

3) เมื่อทุกกลุ่มเขียนเสร็จแล้ว ให้ตัวแทนออกมาอ่านให้กลุ่มใหญ่ฟัง แล้วให้สมาชิกทุกคนได้อภิปรายเพิ่มเติมให้กว้างขวางขึ้น

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725