3. ข้อแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตชน

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเอเฟซัส
3. ข้อแนะนำเพื่อการดำเนินชีวิตคริสตชน
พระคัมภีร์ : เอเฟซัส 4:25-32
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนอภิปรายกันถึงคำแนะนำในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นและไตร่ตรองดูว่าจะสามารถปรับคำแนะนำนี้มาปฏิบัติจริงได้อย่างไร


ดำเนินการ
1) ให้ผู้เรียนอ่าน เอเฟซัส 4:25-32 แล้วแนะนำให้เน้นเป็นพิเศษในข้อที่ 26 “จงเลิกโกรธก่อนดวงอาทิตย์ตก” และ “จงอย่าให้คำพูดเลวร้ายใดๆเลย จงพูดแต่คำดีงามเพื่อช่วยกันเสริมสร้างผู้อื่นตามโอกาส” ในข้อที่ 29

2) แบ่งกลุ่มย่อย แล้วให้สมาชิกพูดคุยกันถึงคำสอนเรื่องความสัมพันธ์กับผู้อื่นจากพระคัมภีร์ที่ได้อ่าน โดยยกตัวอย่างประกอบการพูดคุยด้วย

3) ให้แต่ละกลุ่มได้เลือกเอาคำแนะนำที่ได้จากพระคัมภีร์และเหมาะสมกับสถานการณ์จริงในชีวิตของพวกเขา 1 ประการแล้วมาประยุกต์แสดงเป็นบทบาทสมมุติ

4) เชิญให้แต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทสมมุติตามที่ได้ซ้อมไว้ จากนั้นให้พูดคุยกันถึงเรื่องที่แสดงกับคำสอนที่ได้อ่าน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725