3. ธรรมชาติของการแข่งขัน

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย
3. ธรรมชาติของการแข่งขัน
พระคัมภีร์ : กาลาเทีย 5:22-26
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้อภิปรายกันว่าการแข่งขันนั้นมีทั้งแง่ดีและแง่ลบต่อชีวิตของเราทั้งโดยส่วนตัวและทางสังคม และให้แสดงบทบาทสมมุติถึงการแข่งขันที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงของเรา

 ดำเนินการ

1) ให้ผู้เรียนอ่าน กาลาเทีย 5:22-26 โดยเน้นข้อที่ 26 ที่ว่า “อย่าอวดดียั่วยุผู้อื่น หรืออิจฉาริษยากันและกัน”

2) ให้ผู้เรียนได้พูดคุยกันถึงความแตกต่างระหว่างการแข่งขันที่เกิดประโยชน์กับที่ไม่เกิดประโยชน์ โดยให้สมาชิกได้ยกเอาเหตุการณ์จริงในชีวิตที่ตนเองประสบหรือได้รับรู้มาทั้งแง่บวกและแง่ลบของการแข่งขัน เพื่อเป็นกรณีศึกษา

3) แบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย ให้แต่ละกลุ่มได้ร่วมกันคิดที่จะแสดงบทบาทสมมุติที่สะท้อนให้เห็นถึงผลของการแข่งขันกันซึ่งอาจจะเป็นไปในด้านใดก็ได้

4) ให้แต่ละกลุ่มได้แสดงตามที่ได้เตรียมมา แล้วให้สรุปการแสดงโดยให้สอดคล้องกับคำสอนตามที่ได้อ่านจากพระคัมภีร์ สรุปโดยตั้งคำถามว่า “เธอสามารถสรุปได้หรือไม่ว่าการแข่งขันแบบใดที่เป็นประโยชน์และแบบใดที่ไม่เป็นประโยชน์”

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725