2. คุณธรรมและพยศชั่ว

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย
2. คุณธรรมและพยศชั่ว
พระคัมภีร์ : กาลาเทีย 5
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ความหมายของธรรมชาติมนุษย์และผลของพระจิต


ดำเนินการ
1) เตรียมกิจกรรมนี้โดยการจดบัญชีกิจกรรมของธรรมชาติมนุษย์จาก กาลาเทีย 5:19-21 ไว้ในบัตรคำ และผลของพระจิตจาก กาลาเทีย 5:22-23 ไว้ในบัตรคำอีกชุดหนึ่ง  ชุดแรกเขียนกำกับว่า “พยศชั่ว” ส่วนอีกชุดหนึ่งเขียนคำว่า “คุณธรรม” และเตรียมนาฬิกาไว้สำหรับจับเวลาเพื่อการเล่นเกมด้วย

2) เริ่มกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนอ่าน กาลาเทีย 5:16-26 อธิบายประกอบว่าเปาโลใช้คำว่า “จิต” และ “ธรรมชาติมนุษย์” ผู้นำควรอธิบายความหมายของคำว่า “ชีวิตฝ่ายจิต” กับ “ธรรมชาติมนุษย์” ว่าแตกต่างกันอย่างไร

3) แบ่งผู้เล่นออกเป็นสองทีม ให้เล่นเกม “บอกใบ้ทายคำ” โดยให้แต่ทีมส่งตัวแทนออกมาแล้วจับบัตรคำพยศชั่วและคุณธรรมที่คละกันไว้แล้วให้บอกใบ้โดยห้ามพูดคำนั้นออกมาโดยตรงแต่ให้ใช้คำอธิบายหรือเทียบเคียงแล้วให้สมาชิกในทีมช่วยกันทาย ให้เวลา 30 วินาที ถ้าทายถูกก็ได้หนึ่งคะแนน ทำสลับกันไปจนถึงเวลาที่เหมาะสม แล้วให้แสงดความยินดีกับทีมที่ชนะด้วยการปรบมือ

4) จากนั้นให้ผู้นำเปิดการพูดคุยกับสมาชิกในประเด็นที่ว่า “คุณธรรมและพยศชั่วที่ได้เรียนรู้จากพระคัมภีร์นั้นมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร และข้อใดที่เธอรู้สึกว่าเหมาะกับเยาวชนในสมัยนี้มากที่สุด”

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725