1. รูปแบบต่างๆในการเทศน์สอน

บทเรียนจดจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทีย
1. รูปแบบต่างๆในการเทศน์สอน
พระคัมภีร์ : กาลาเทีย 3:1-5
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้รับรู้ถึงความแตกต่างของการเทศน์ในรูปแบบต่างๆและให้มีความเชื่อในพระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้นดำเนินการ
1) ให้พุดคุยกับผู้เรียนว่าพวกเขาเคยได้ฟังบทเทศน์จากพระสงฆ์ในรูปแบบต่างๆ พวกเขาประทับใจในการเทศน์ของใคร เพราะอะไร เช่น เนื้อหา ภาษาที่ใช้ น้ำเสียง ท่าทาง ฯลฯ เชิญอาสาสมัครออกมาแสดงท่าเลียนแบบการเทศน์ที่เขาชอบหรือเคนได้เห็น

2) ให้ผู้เรียนอ่าน กาลาเทีย 3:1-5 โดยให้ขอแนะนำว่าพระคัมภีร์ตอนนี้รู้สึกจะรุนแรงหน่อย เนื้อหาเช่นนี้มีลักษณะที่ดุดัน ดังนั้นควรอ่านโดยใส่อารมณ์ที่จริงจังหรือดุ ๆ หน่อย

3) แบ่งผู้เรียนออกเป้นกลุ่มย่อย แล้วให้แต่ละกลุ่มได้เขียนพระคัมภีร์โดยใช้ลีลาหรือภาษาสมัยใหม่ แต่ให้คงเนื้อหาและน้ำเสียงเดิมไว้ แล้วให้ตัวแทนคนหนึ่งในกลุ่มเป็นคนออกมาเทศน์หน้าชั้น

4) หลังจากเทศน์จบให้อภิปรายกันในหัวข้อ “ทำไมการเทศน์แบบไหนที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังมากที่สุด”

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725