3.หน้าต่างสู่การต่อสู้ภายใน

3.หน้าต่างสู่การต่อสู้ภายใน
พระคัมภีร์ : โรม 7:14-25 – การต่อสู้ภายใน
จุดประสงค์ : ทบทวนตนเองว่าภายในจิตใจของผู้เรียนแต่ละคน ผู้เรียนได้พยายามเอาชนะอำนาจฝ่ายต่ำที่โน้มน้าวตัวเขาให้ประพฤติตนในสิ่งที่ไม่เหมาะสม และเขาได้ยึดเอาพระเยซูเจ้าเป็นที่พึ่งหรือไม่อย่างไร


ดำเนินการ
1. ให้ผู้เรียนได้เล่นเกมชักคะเย่อ โดยแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งสีขาว อีกกลุ่มหนึ่งสีดำ ให้สู้กันครั้งละ1คน(ตัวต่อตัว) แล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ หรืออาจจะปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม

2. จากนั้นให้ผู้เรียนอ่าน โรม 7:14-25 ให้ทุกคนฟัง(ควรให้มีพระคัมภีร์ประจำตัว)

3. ให้ผู้เรียนได้วาดภาพการต่อสู้ภายในโดยอาศัยเนื้อหาจากบทจดหมายของเปาโลที่ได้รับฟังเป็นแรงบันดาลใจ เช่น

• ข้าพเจ้ามีธรรมชาติมนุษย์ที่ถูกขายเป็นทาสของบาป(ข้อ14)
• สิ่งที่ข้าพเจ้าอยากทำกลับไม่ทำ สิ่งที่ข้าพเจ้าไม่อยากทำข้าพเจ้ากลับทำ(ข้อ15)
• บาปอาศัยอยู่ในตัวข้าพเจ้า(ข้อ17)
• ข้าพเจ้าขาดพลังในการทำดี(ข้อ18)
• เมื่อใดที่ข้าพเจ้าอยากทำดี เมื่อนั้นความชั่วก็มาอยู่ใกล้เสมอ(ข้อ21)
• มีกฎอีกข้อหนึ่งในร่างกายของข้าพเจ้า ซึ่งสู้รบกับกฎแห่งจิตใจของข้าพเจ้า และล่ามข้าพเจ้ากับกฎของบาปซึ่งอยู่ในร่างกายของข้าพเจ้า(ข้อ23)
• ใครจะช่วยดึงข้าพเจ้าออกมาให้พ้นจากร่างกายที่ต้องตายนี้เล่า ขอขอบพระคุณพระเจ้า เดชะพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา (ข้อ24)

4. ให้ผู้เรียนแบ่งปันความคิดและผลงานที่ได้กระทำ ให้ผู้นำพยายามชี้ประเด็นที่ว่าการต่อสู้ภายในที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานั้นไม่ได้หมายความว่าเราไม่ต้องพยายามเข้าหาพระเจ้า แต่ตรงกันข้ามเรายิ่งต้องเข้าหาพระเจ้าเมื่อเรากำลังถูกประจญล่อลวง ยิ่งมีการประจญยิ่งต้องสวดภาวนา

5. ให้สวดบทข้าแต่พระบิดาฯโดยเน้นคำว่า “อย่าปล่อยให้ข้าพเจ้าแพ้การประจญ” แล้วอธิบายเพิ่มเติมให้ผู้เรียนได้จดจำและปฏิบัติตาม

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725