ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวโรม
การต่อสู้ดิ้นรนของมนุษย์
1. ชีวิตที่หลอกลวง

พระคัมภีร์ : โรม บทที่ 2:1-24
จุดประสงค์ : เพื่อให้ผู้ศึกษาได้สำรวจตรวจตราถึงพฤติกรรมประการหนึ่งของมนุษย์คือการหลอกลวง การตีสองหน้า การไม่จริงใจ แสดงออกโดยการวาดภาพมนุษย์สองหน้า


ดำเนินการ
1) ให้ผู้นำแสดงบทบาทเป็นผู้ที่หลอกลวงไม่จริงใจ โดยออกกฎให้ทุกคนปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใด เสร็จแล้วให้ผู้นำนั้นแหกกฎนั้นเสียเองอย่างหน้าตาเฉย แล้วสังเกตดูปฏิกิริยาของผู้เรียน ถ้าพวกเขาพากันขัดค้าน ให้แกล้งทำเป็นว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่แปลกอะไรที่ท่านจะทำเช่นนี้ แล้วพยายามตั้งคำถามให้ผู้เรียนได้เข้าใจความหมายของคำว่าหลอกลวง ตีสองหน้าจากการแสดงบทบาทสมมุตินี้ ถามผู้เรียนว่ารู้สึกอย่างไรเมื่อเห็นคนที่ทำเช่นนี้

2) เชิญผู้เรียนอ่าน โรม 2:1-24 ดังๆ ในขณะฟังให้ผู้เรียนจดจำถ้อยคำที่ประทับใจหรือให้ข้อคิดที่ดี ซึ่งควรให้ผู้เรียนมีพระคัมภีร์ประจำตัวเพื่อจะได้ติดตามได้ใกล้ชิดและสามารถขีดเขียนการดลใจลงในพระคัมภีร์ได้ และเมื่ออ่านจบแล้วให้ผู้เรียนได้บอกถึงข้อความที่ประทับใจหรือให้บทสอน จากนั้นผู้นำอาจจะช่วยผู้เรียนให้เข้าใจถึงหัวข้อต่างๆที่เราจะอภิปรายกันในวันนี้ โดยให้ข้อสังเกตว่านักบุญเปาโลกำลังขอร้องให้ประชาชนปฏิบัติตามเรื่องที่ท่านได้เทศน์สอน เช่น

• การพิพากษาผู้อื่นหรือตัดสินคนอื่นแล้วตนเองก็ทำผิดเสียเอง : ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอง(เทียบ 2:1)
• การทำผิดซ้ำๆซากๆโดยไม่ยอมกลับใจ สักวันหนึ่งจะต้องโดนลงโทษอย่างแน่นอน(เทียบ 2:5)
• ทำอะไรย่อมได้อย่างนั้น(เทียบ 2:6)
• ทำดีย่อมได้ดี(เทียบ 2:7)
• ความทุกข์โศกจะมาถึงมนุษย์ทุกคนที่กระทำชั่ว(2:9)
• ความรุ่งโรจน์ เกียรติยศและสันติ จะมาถึงทุกคนที่กระทำความดี(2:10)
• พระเจ้าจะบันดาลความชอบธรรมให้แก่ผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมบัญญัติ(เทียบ 2:13)
• พระเจ้าทรงรู้ถึงความคิดที่เร้นลับของทุกคน –อย่าตีสองหน้าหรือหลอกลวงพระเจ้า(2:16)
• เมื่อท่านสอนผู้อื่นก็เท่ากับสอนตนเอง(เทียบ 2:21)
• ขณะที่ท่านภูมิใจที่รู้ธรรมบัญญัติ แต่ไม่ปฏิบัติตามท่านก็ดูหมิ่นพระเจ้า(2:23)

3. ให้ผู้เรียนแต่ละคนได้วาดหน้าคนหลอกลวงโดยใช้สีต่างๆ โดยแสดงให้เห็นว่าคนที่หลอกลวง ไม่จริงใจ ไม่ซื่อตรงนั้น เป็นคนที่มีสองบุคลิกภาพ หรือมีสองหน้า หรือเป็นคนหน้าไหว้หลังหลอก ปากอย่างหนึ่งใจอย่างหนึ่ง โดยให้ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการตามถนัด และให้ผู้เรียนได้เขียนคำสอนของเปาโลตอนใดตอนหนึ่งลงในภาพนี้

4. ใช้ภาพหน้าคนหลอกลวงที่ผู้เรียนทำเสร็จแล้วเพื่ออภิปรายกันถึงลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนี้ โดยเปิดประเด็นว่าเราทุกคนต่างก็มีความผิดความบกพร่องหรือเป็นคนหลอกลวงบ้างในบางครั้ง เน้นว่าเมื่อเราหลอกลวง หรือตีสองหน้า เราก็ได้ทรยศต่อผู้อื่นที่เขาไว้วางใจเรา

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png2.png2.png8.png1.png4.png1.png
วันนี้1981
เมื่อวานนี้3689
สัปดาห์นี้16403
เดือนนี้105738
ทั้หมด228141

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

8
Online

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 13:31