1.การคืนดีกัน

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงฟีเลโมน
1. การคืนดีกัน
พระคัมภีร์ : ฟีเลโมน
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างฟีเลโมนกับโอเนสิมัสพื่อเป็นบทเรียนในชีวิต

ดำเนินการ
1) ให้ทุกคนได้อ่านบทจดหมายถึงฟีเลโมน แล้วอภิปรายกันว่าทำไมโอเมสิมัสจึงได้จากไป แล้วทำไมเปาโลจึงได้ส่งเขากลับมาหาฟีเลโมนอีก

2) แบ่งกลุ่มย่อย และให้สมาชิกในกลุ่มช่วยกันสร้างบทสนทนาระหว่างฟีเลโมนกับโอเมสิมัส โดยอย่างน้อยให้มี 5 บทสนทนากันและให้เกี่ยวข้องกับเรื่องต่อไปนี้
• ความสัมพันธ์และการดำเนินชีวิตต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไร
• จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแปลงอะไรบ้าง

3) เมื่อเขียนบทเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบดูคำขอร้องของเปาโลที่ขอให้ให้อภัยต่อกัน โดยตั้งคำถามให้คิดดังต่อไปนี้
• โอเนสิมัสจะต้องมีความไว้วางใจต่อเปาโลและฟีเลโมนอย่างไรเพื่อจะทำให้ฟีเลโมนยอมรับเขา
• ในจดหมายถึงฟีเลโมนนี้เปาโลได้พูดถึงพลังอำนาจของพระเจ้าในการให้การคืนดีแก่กันอย่างไร

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725