1. พระเยซูเจ้าทรงเป็นความยินดีของเรา

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงทิตัส
1. พระเยซูเจ้าทรงเป็นความยินดีของเรา
พระคัมภีร์ : ทิตัส 2-3
จุดประสงค์ : การบังเกิดของพระเยซูเจ้านำความยินดีมาสู่มวลมนุษย์ทุกคน ให้ผู้เรียนได้แสดงออกโดยการทำการ์ดอวยพร

ดำเนินการ
1) เตรียมอุปกรณ์การทำบัตรอวยพรให้พร้อม
2) ให้ทุกคนอ่าน ทิตัส 2:11-14 และ 3:4-8 เสริมว่าบทอ่านตอนนี้ใช้อ่านในพิธีกรรมการฉลองคริสตมาส
3) แจกอุปกรณ์การทำการ์ดอวยพร โดยให้มีถ้อยคำจากพระคัมภีร์ที่ได้อ่าน
4) อภิปรายผลงานและพระคัมภีร์ได้แต่ละคนได้เลือก แล้วแนะนำให้ส่งการ์ดอวยพรคริสตมาสแก่บุคคลที่สนใจ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725