3.ความเกียจคร้าน

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2
3. ความเกียจคร้าน
พระคัมภีร์ : 2 เธสะโลนิกา 3:6-13
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เตรียมตระหนักถึงผลเสียของความเกียจคร้าน

ดำเนินการ
1) ให้ทุกคนอ่าน 2 เธสะโลนิกา 3:6-13 โดยให้เน้นที่ข้อ 11-12

2) ให้ผู้เรียนช่วยกันให้ความหมายของคำว่า “เกียจคร้าน” และลักษณะของคนที่เข้าข่ายเกียจคร้านในสังคมปัจจุบัน

3) แบ่งกลุ่มกันออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้แต่ละกลุ่มช่วยกันหาบทเพลง บทกลอน คำคม ภาพยนตร์ สปอร์ตโฆษณา ฯลฯ ที่ส่งเสริมให้เยาวชนตระหนักถึงความขยันหมั่นเพียรและเห็นถึงผลเสียของความเกียจคร้าน

4) เปิดการอภิปรายในประเด็นดังต่อไปนี้
• ชีวิตในโรงเรียนของเราทำให้เราต้องขยันขันแข็งหรือเกียจคร้าน
• มีพระคัมภีร์ข้อใดที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนเพื่อเอาชนะความเกียจคร้านในชีวิต

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725