2.วันสุดท้ายของชีวิต

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2
2. วันสุดท้ายของชีวิต
พระคัมภีร์ : 2 เธสะโลนิกา 1:5-2:17
จุดประสงค์ : สอนเรื่องการใช้เวลาและความเข้าใจเรื่องวันสิ้นโลก

ดำเนินการ
1) ก่อนจะเริ่มสอนให้ผู้นำเตรียมใบงานพร้อมกับ Chart ตารางเวลา 7 วัน ที่แต่ละวันแบ่งออกเป็น เช้า บ่าย เย็น และค่ำ

2) ให้ทุกคนอ่าน 2 เธสะโลนิกา 1:5-2:17 ด้วยความตั้งใจ

3) ให้ผู้เรียนจินตนาการว่าภายในอาทิตย์นี้จะถึงวันสิ้นโลกแล้ว และให้แนวคำสอนเรื่องวันสิ้นโลกว่าไม่มีใครรู้ว่าจะมาถึงเวลาใด พระเจ้าแต่ผู้เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้(ดูคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกข้อที่ 673-677, 1038-1050)
เชิญชวนให้ผู้เรียนได้ไตร่ตรองข้อความจาก 2 เธสะโลนิกา 2 และให้สรุปสาระสำคัญของบทนี้ โดยให้เน้นไปที่ความรัก ความกรุณา และความยุติธรรมของพระเจ้า

4) แจกใบงานที่ได้เตรียมไว้ให้ผู้เรียนแต่ละคน ให้แต่ละคนได้มีเวลาเงียบๆเพื่อบันทึกลงไปในช่องของแต่ละวันว่าตนเองจะทำอะไรบ้างเพื่อเตรียมตัวต้อนรับวันสิ้นโลก เมื่อเสร็จแล้วให้แบ่งปันกับเพื่อนๆ

5) จากนั้นให้คำสอนแก่ผู้เรียนว่าเราควรเตรียมพร้อมอยู่เสมอ การทำความดีไม่ต้องรอเวลา

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725