1.การเคารพกฎ

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 2
1. การเคารพกฎ
พระคัมภีร์ : 2 เธสะโลนิกา 3
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เห็นถึงผลร้ายของความประพฤติที่ไม่มีกฎเกณฑ์ และให้สำนึกถึงการมีกกเกณฑ์ในชีวิต


ดำเนินการ

1) ให้แบ่งกันผู้เรียนออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้ภาพจากหนังสือพิมพ์หรือวาดภาพที่แสดงออกถึงผลของการที่คนเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบที่พึงจะกระทำ

2) จากนั้นให้อ่าน 2 เธสะโลนิกา 2 แล้วให้แต่ละกลุ่มทำโปสเตอร์จากภาพที่แต่ละคนได้หามา

3) นำเสนอโปสเตอร์ให้กลุ่มอื่นๆได้ศึกษาด้วย จากนั้นให้อภิปรายกันโดยยึดเอาข้อความจาก 2 เธสะโลนิกา 2:13-15 เป็นประเด็นศึกษาถึง “ความแตกต่างระหว่างคนที่ไม่ประพฤติตามกฎกับคนที่ประพฤติตามคำสอนของพระเยซูเจ้า”

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725