2.เปาโลในฐานะแบบอย่างของงานศาสนบริการในวันนี้

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1
2. เปาโลในฐานะแบบอย่างของงานศาสนบริการในวันนี้

พระคัมภีร์ : 1 เธสะโลนิกา 2
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่การเป็นศาสนบริกรของนักบุญเปาโล และร่วมมือกับคุณพ่อเจ้าวัดในการทำหน้าที่ศาสนบริการต่างๆตามความสามารถ

ดำเนินการ
1) ให้ผู้เรียนทุกคนอ่าน 1 เธสะโลนิกา บทที่ 2

2) แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อย แล้วให้ช่วยกันแยกแยะว่านักบุญเปาโลได้ทำหน้าศาสนบริการอะไรบ้าง โดยจดเป็นข้อๆ จากนั้นให้ checklist ดูว่าบทบาทหน้าที่ของพระสงฆ์หรือศาสนบริการในปัจจุบันมีอะไรที่สอดคล้องกับการปฏิบัติของนักบุญเปาโล และพิจารณาดูทีละข้อว่า งานใดต้องเป็นพระสงฆ์เท่านั้นที่ทำได้ และงานใดที่เราบรรดาเยาวชนหรือฆราวาสสามารถช่วยพระสงฆ์ปฏิบัติได้

3) เมื่อทำเสร็จแล้วให้มีการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความคิดต่อกันและกัน และร่วมกันหาข้อปฏิบัติเพื่อจะได้มีส่วนร่วมในศาสนบริการของพระสงฆ์

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725