1. การท้าทายในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

บทเรียนจากจดหมายนักบุญเปาโลถึงชาวเธสะโลนิกา ฉบับที่ 1
1. การท้าทายในการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูเจ้า

พระคัมภีร์ : 1 เธสะโลนิกา 2:1-2
จุดประสงค์ : ให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงสถานการณ์ที่ท้าทายและเป็นจริงในสังคมปัจจุบัน และหาแนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้น

ดำเนินการ
1) ให้ทุกคนอ่าน 1 เธสะโลนิกา 2:1-2

2) แบ่งสมาชิกออกเป็นกลุ่มย่อยและให้แต่ละกลุ่มได้คิดถึงสภาพความเป็นจริงที่บรรดาเยาวชนในยุคปัจจุบันต้องเผชิญ และเป็นเรื่องที่เรียกร้องความเข้มแข็งมั่นคงในเรื่องของคุณธรรมอันดีงาน แล้วให้เสนอทางแก้ปัญหาด้วย โดยให้เขียนเป็นแบบบทละคร มีรายละเอียดเป็นฉากๆ แล้วให้พิมพ์แจกกลุ่มอื่นๆด้วย

3) ในวันต่อมาให้แจกบทละคร “สภาพสังคมที่เยาวชนต้องเผชิญ” ให้ทุกกลุ่มได้ดู แล้วแสดงออกมาเป็นบทบาทสมมุติอย่างสั้นๆ แล้วให้มีการวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์และวิธีแก้ไข้ที่แต่ละกลุ่มได้นำเสนอนั้น

4) หลังจากการนำเสนอแล้ว ให้เชิญผู้เรียนได้ไตร่ตรองดูว่าในแต่ละกรณีนั้นเราจะแก้ไขหรือปฏิบัติตัวตามคำสอนของพระเยซูเจ้าได้อย่างไร โดยการตั้งคำถามในทำนองนี้ว่า
• ในแต่ละกรณีนั้นเราจะต้องใช้คำสอนหรือคุณธรรมใดเพื่อแก้ไขปัญหา
• เราแต่ละคนจะต้องมีความสัมพันธ์ในลักษณะใดกับพระเยซูเจ้าเพื่อว่าเราจะได้สามารถทำได้อย่างที่พระองค์ทรงกระทำ
• พระเจ้าทรงขอให้เราทำตามแบบอย่างของพระองค์ในทุกกรณีหรือไม่ หรือพระเจ้าทรงขอร้องเราแต่ละเป็นพิเศษ

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725