ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ถาม : หน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวงในงานคำสอนมีอย่างไรบ้างครับ
ตอบ : จากคู่มือแนะแนวทั่วไปสำหรับการสอนคำสอนฯข้อ 224 พูดถึงหน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวงไว้โดยสรุปดังนี้
1. หลักการและเหตุผล : หน้าที่เฉพาะของคณะคุณพ่อบาทหลวงในงานด้านการสอนคำสอนเกิดขึ้นจากศีลบวชที่พวกเขาได้รับ “โดยอาศัยศีลบวชนั้นเอง บรรดาคุณพ่อบาทหลวงผู้ได้รับการเจิมจากพระจิตเจ้า ก็ได้รับเครื่องหมายหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ และด้วยเหตุนี้พวกท่านจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระคริสตเจ้าผู้เป็นสงฆ์ ทำให้สามารถดำเนินการในพระนามของพระคริสตเจ้าผู้ทรงเป็นศีรษะได้”....ในเรื่องการสอนคำสอน ศีลบวชแต่งตั้งบรรดาคุณพ่อบาทหลวงให้เป็นเสมือน “ผู้ให้การอบรมเรื่องความเชื่อ”
2. หน้าที่ของคุณพ่อบาทหลวง
(1) ให้การดูแลสัตบุรุษให้ได้รับการอบรมอย่างถูกต้องเหมาะสม และช่วยให้บรรลุถึงภาวการณ์เป็นคริสตชนที่สมบูรณ์
(2) ให้การสนับสนุนกระแสเรียกและงานของบรรดาครูคำสอน โดย
ก. ยอมรับและยกย่องให้เกียรติบรรดาครูคำสอนและพันธกิจของพวกเขา 
ข. เอาใจใส่เรื่องการวางพื้นฐานงานคำสอนและการวางแผนงานคำสอนโดยการเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ค. เอาใจใส่เรื่องการฝึกอบรมให้แก่ครูคำสอน
ง. ให้กิจกรรมงานคำสอนเข้าไปบูรณาการกับชีวิตของชุมชน(ให้มีการสอนคำสอนในทุกๆกิจกรรมของชุมชน)
จ. ช่วยสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างงานคำสอนกับงานอภิบาลอื่นในแผนงานของสังฆมณฑล ให้ครูคำสอนเป็นผู้ร่วมงานที่เข้มแข็งในโครงการต่างๆของวัด

จากประสบการณ์ของพระศาสนจักร สามารถยืนยันได้ว่าคุณภาพของการสอนคำสอนในชุมชนหนึ่งนั้น ขึ้นอยู่กับการเข้าร่วมและกิจกรรมของพระสงฆ์อย่างมากจริงๆ
 

บทเรียนปีนักบุญโยเซฟ

บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า
เดือนพฤษภาคม 2021 บทเรียนที่ 5 นักบุญโยเซฟ ผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้าจุดมุ่งหมาย1.เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าถึงบทบาทและภารกิจของนักบุญโยเซฟ ในฐานะผู้ปกป้องคุ้มครองพระเยซูเจ้า 2.เพื่อให้ผู้เรียนปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าและพระบัญญัติของพระศาสนจักรตามแบบอย่างของนักบุญโยเซฟกิจกรรม...
บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์
เดือนเมษายน 2021 บทเรียนที่ 4 นักบุญโยเซฟ คู่อุปถัมภ์ของพระนางมารีย์จุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงบทบาทของนักบุญโยเซฟคู่อุปถัมภ์พระนางมารีย์และพร้อมจะตอบรับ เหมือนกับพระนางมารีย์ในการปฏิบัติตามแผนการของพระเจ้ากิจกรรม บัตรคำ 1. คู่สร้างคู่สม...
บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมีนาคม 2021 บทเรียนที่ 3 พระคุณการุณย์ปีนักบุญโยเซฟจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียนบอกถึงคุณค่าของพระคุณการุณย์ที่พระศาสนจักรมอบให้และสามารถรับพระคุณการุณย์ในปีนักบุญโยเซฟได้อย่างถูกต้อง
บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม
เดือนกุมภาพันธ์ 2021 บทเรียนที่ 2 เรื่อง นักบุญโยเซฟผู้ชอบธรรม จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเล่าประวัติและบทบาทของนักบุญโยเซฟจากพระวรสาร และภาวนาวอนขอนักบุญโยเซฟช่วยเราให้ดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามแบบอย่างชีวิตของท่าน
บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ
เดือนมกราคม 2021 บทเรียนที่ 1 เรื่อง ปีนักบุญโยเซฟ จุดมุ่งหมาย เพื่อให้ผู้เรียนบอกเหตุผลที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศ “ปีนักบุญโยเซฟ”ได้และช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้ผู้อื่นได้ทราบ

ปีนักบุญโยเซฟ 8 ธันวาคม 2020 - 8 ธันวาคม 2021

กฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟ
ศาลพระศาสนจักรเพื่อชีวิตจิตภายใน(Apostolic Penitentiary)สำหรับปีนักบุญโยเซฟกฤษฎีกา ว่าด้วยเรื่องการประทานพระคุณการุณย์พิเศษโอกาสปีนักบุญโยเซฟซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงประกาศเพื่อฉลองครบรอบ 150 ปีการประกาศให้นักบุญโยเซฟเป็นองค์อุปถัมภ์ของพระศาสนจักรสากล...

เนื้อหาและบทเรียน

คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก

หนังสือคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก(CCC)

สารคำสอน 175 (มิ.ย.- ส.ค. 2021)

สถิติการเยี่ยมชม

0.png2.png2.png8.png0.png8.png1.png
วันนี้1921
เมื่อวานนี้3689
สัปดาห์นี้16343
เดือนนี้105678
ทั้หมด228081

ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม

5
Online

วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564 13:10