ค่ายนำพระวาจาสู่ชีวิต

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 4138

ค่ายนำพระวาจาสู่ชีวิต   

(ชมภาพค่ายคำสอน)

     ก็เป็นอันเสร็จสิ้นไปแล้วกับโครงการอบรมคำสอนเด็กภาคฤดูร้อน สังฆมณฑลราชบุรี ประจำปี 2007
ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 36 แล้ว โดยค่ายปีนี้มีชื่อค่ายว่า "นำพระวาจาสู่ชีวิต" เริ่มเปิดค่ายตั้งแต่วันเสาร์ที่
31 มีนาคม  และจบในวันที่ 21 เมษายน 2007 รวมเป็นเวลาทั้งสิ้น 3 สัปดาห์
มีเด็กเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 230 คน เป็นนักเรียนชาย 140 คน นักเรียนหญิง 90 คน ส่วนมากเป็นเด็ก
ที่มาจากวัดในเขตสังฆมณฑลราชบุรี และบางส่วนที่มาจากต่างสังฆมณฑล ได้แก่ อัครสังฆมณฑล
กรุงเทพและสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี
              สำหรับการดำเนินการจัดการอบรมคำสอนในปีนี้ มีคุณพ่อวัชศิลป์ กฤษเจริญ เป็นผู้อำนวยการ
และจิตตาธิการค่าย ร่วมกับคณะครูจำนวน 45 ท่าน ประกอบไปด้วย ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมล
ของพระแม่มารีย์ 4 ท่าน, ซิสเตอร์คณะคามิลเลียน 2 ท่าน, คณะสามเณรใหญ่สังฆมณฑลราชบุรี  8 ท่าน,
สามเณรเล็กราชบุรี 5 ท่าน, คณะครูที่มาจากวัดต่างๆในสังฆมณฑลราชบุรี  17 ท่าน, จากศูนย์คริสตศาสน
ธรรม ราชบุรี 7 ท่าน และนักศึกษาจากคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม 3 ท่าน

ฟังเพลงค่าย "นำพระวาจาสู่ชีวิต"

{mosmedia}

สำหรับการจัดการเรียนการสอน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ จำนวน 11 ห้องเรียน ได้แก่
• ระดับศีลล้างบาป จำนวน 2 ห้องเรียน
• ระดับศีลมหาสนิท จำนวน 4 ห้องเรียน
• ระดับศีลกำลัง จำนวน 3 ห้องเรียน
• ระดับศีลมหาสนิทอย่างสง่า จำนวน 1 ห้องเรียน
• ระดับคริสตศาสนธรรม จำนวน 1 ห้องเรียน

               ตลอดระยะเวลา 3 สัปดาห์ที่ผ่านมานี้ พวกเราคณะครูทุกคนต่างพยายามทำงานอย่างเต็มที่
ในการให้การอบรม จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆที่ช่วยเสริมทักษะชีวิตในการดำเนิน
ชีวิตเป็นคริสตชนที่ดี และในวันนี้มีเด็กที่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ จำนวน 138  คน  แบ่งเป็น
               ศีลล้างบาป                จำนวน  10 คน
               ศีลมหาสนิทครั้งแรก    จำนวน  59 คน
               ศีลกำลัง       จำนวน 44 คน
               รื้อฟื้นการรับศีลมหาสนิทอย่างสง่า จำนวน 25 คน

 การดำเนินการ จัดการอบรมคำสอนเด็ก ภาคฤดูร้อนในปีนี้ ได้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากบุคคลหลาย ๆ ฝ่าย ขอองค์พระผุ้เป็นเจ้าโปรดอวยพระพร ตอบแทนในความมีน้ำใจดีของทุก ๆ ท่าน   แล้วพบกันใหม่ค่ายคำสอน 2008 ........

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725