ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
CATECHETICAL CENTER OF RATCHABURI DIOCCESE

ผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ ปี 2019 สังฆมณฑลราชบุรี
ผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ ปี 2019

สังฆมณฑลราชบุรี

 

ระดับ: ประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประกวดภาพระบายสีไม้ “พระเจ้ารักฉัน”(เทียบ ยน. 17:24)
รางวัลชนะเลิศ         
    เด็กหญิงปุณณมา    สินเจริญชัย     ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุชนศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1     
    เด็กชายชินาธิป    ยูงศิริกาญจน์      ชั้น ป.3 โรงเรียนอนุชนศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     
    เด็กหญิงโชติกา    ไทยทอง          ชั้น ป.3 โรงเรียนวันทามารีอา

รางวัลชมเชย         
    เด็กหญิงณัฐปภัสร์    จอมเลิศ        ชั้น ป.3 โรงเรียนเทพินทร์พิทยา

    เด็กหญิงฐิติรัตน์    บัลลังก์ปัทมา    ชั้น ป.3 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ระดับ: ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกวดภาพระบายสีไม้ “พระเยซูเจ้าทรงทำอัศจรรย์ทวีขนมปัง”(ยน. 6:1-13)
รางวัลชนะเลิศ         
     เด็กชายธนภัทร    ยูงศิริกาญจน์    ชั้น ป.5 โรงเรียนอนุชนศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   
     เด็กหญิงจิรภิญญา     กุสะโล       ชั้น ป.6 โรงเรียนอนุชนศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2    
     เด็กหญิงวิชญาดา    คงดวง         ชั้น ป.6 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

รางวัลชมเชย         
     เด็กหญิงประณยา    คงพุกา        ชั้น ป.5 โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
     เด็กหญิงสุพัทธ์ธีรา จุ้ยสกุล        ชั้น ป.4 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ประกวดภาพระบายสีชอล์ค “การเจิมที่เบธานี”(ยน. 12:1-8)
รางวัลชนะเลิศ         
     นางสาวธนัชชา    ปานนิล           ชั้น ม.3 โรงเรียนอนุชนศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1   
     เด็กหญิงวรรณวิสา    กรรมาชีพ   ชั้น ม.3 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2   
    เด็กหญิงณัฐพร    แย้มเกตุ          ชั้น ม.2 โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี

รางวัลชมเชย       
    เด็กหญิงธัญญณัฐ    บุญหู้          ชั้น ม.2 โรงเรียนนารีวิทยา

    เด็กหญิงปริญญา    ภูฆัง            ชั้น ม.2  โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา

ระดับ: มัธยมศึกษาปีที่ 4-6 / อาชีวศึกษา และบุคคลทั่วไป (อายุ 16 ปีขึ้นไป)
1. ประกวดเรียงความ ในหัวข้อ “พระเยซูเจ้าทรงเป็นหนทาง ความจริง และชีวิตสำหรับฉันอย่างไร”(ยน. 14:1-31)
รางวัลชนะเลิศ         
    นายอนุชา        เรืองวิจิตร      โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1     
    นางสุพัตรา    มัธยมชาติ        โรงเรียนนารีวิทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     
     นายสิทธิโชค    ดำรงศักดิ์     โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี

รางวัลชมเชย         
     นางสาวคัทลียา    นาคเขียว   ชั้น ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี

     นางชุติมา        ผดุงผล         โรงเรียนดรุณานุกูล
2. ประกวดวาดภาพระบายสีชอล์ค ในหัวข้อ “เถาองุ่นแท้”(เทียบ ยน. 15:1-16)
รางวัลชนะเลิศ         
      นายภานพ        ภาแสงเทียน    วัดนักบุญโยเซฟ  บ้านโป่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1     
     นางสาววีร์สุดา    แสงจันทร์        ชั้น ปวช.1   วิทยาลัยอาชีวศึกษดรุณาราชบุรี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2     
     นายอำไพรพงษ์    บุญเรือง        ชั้น ปวช.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค

รางวัลชมเชย         
     นางสาวทัศนีวรรณ    พิทักษ์สินธุ์  ชั้น ม.6     โรงเรียนนารีวิทยา

     นางสุนัน        เหลืองเจริญกิจ     โรงเรียนดรุณานุเคราะห์


ผลการประกวดผลงาน ในโอกาสวันพระคัมภีร์ ปี 2019 สังฆมณฑลราชบุรี*** ผู้ชนะการประกวดจะได้รับเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก
      โดยคณะกรรมการฯ จะติดต่อเพื่อเข้ารับรางวัล
     
ในงาน Bible Contest ครั้งที่ 18 สังฆมณฑลราชบุรี
      วันเสาร์์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2020 ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี

เนื้อหาและบทเรียน