Bible Contest สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 12

หมวดหลัก: News
ฮิต: 3902

Bible Contest สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 12
Bible Contest สังฆมณฑลราชบุรี ครั้งที่ 12

           เมื่อวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2013 ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี  ได้จัดการแข่งขันไบเบิ้ล คอนเทสต์ ครั้งที่ 12 หัวข้อ "คำสอนพระศาสนจักรคาทอลิก ภาคที่ 1 ข้าพเจ้าเชื่อ" ณ โรงเรียนดรุณาราชบุรี  มีคุณครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่าง ๆ ในสังฆมณฑลเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนประมาณ 360 คน


               โครงการ "ไบเบิ้ลคอนเทต์" เป็น กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอ่านพระคัมภีร์และเรียนคำสอนในโรงเรียน โดยได้กำหนดหัวข้อศึกษาพระคัมภีร์ตั้งแต่ต้นปีการศึกษา  ซึ่งในโอกาสปีแห่งความเชื่อ จึงได้กำหนดให้ศึกษาคำสอนพระศาสนจักรคาทอลิกภาค 1 "ข้าพเจ้าเชื่อ" มีการทดสอบความรู้ในโรงเรียน  โดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม ออกไปทดสอบส่งไปตามโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อทดสอบความรู้ความจำของเด็ก ๆ หลังจากได้เรียนรู้ตลอดปีการศึกษาและได้จัดการแข่งขัน "ไบเบิ้ลคอนเทสต์ ครั้งที่ 12  " ขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คุณครูและเด็ก ๆ ศึกษากันอย่างเข็มข้นมากขึ้น

             บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและได้ความรู้  เริ่มเปิดการแข่งขันโดยมีคุณพ่ออุปสังฆราชไพยง  มนิราช เป็นประธานกล่าวให้โอวาสและตัดริ้บบิ้นลูกโป่งเปิดการแข่งขัน  ทุกคนร่วมกันร้องและเต้นเพลง "จงมีความเชื่อมั่นคง" จากนั้น  จึงแยกย้ายไปแข่งขัน  ซึ่งจัดการแข่งขันออกเป็น 5 ประเภท  5  ระดับ  คือ

1 การแข่งขันระดับอนุบาล
: สวดประกอบท่าทาง “บทข้าพเจ้าเชื่อ”        
รางวัลชนะเลิศ
    โรงเรียน    สารสิทธิ์พิทยาลัย
      1.เด็กชายจิรกร    สมบูรณ์ศิริ        อ.2
      2.เด็กชายณัฐดนัย    เสียงไพเราะ    อ.2
      3.เด็กชายวีรภัทร    กิจฉลอง               อ.2

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน    นารีวิทยา
    1.เด็กชายธนภัทร    อมรรัตน์ธำรางค์    อ.3
    2.เด็กหญิงวรินรำไพ    อ่างหิรัญ        อ.3
    3.เด็กหญิงรมิตา    พลเสน        อ.3
    4.เด็กหญิงเขมิสรา    ฉัตรวุฒิชัย        อ.3
    5.เด็กหญิงพรรณวรรณกร   สุขสว่าง    อ.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน    นารีวุฒิ
    1.เด็กหญิงชญานิศ    ทิชาชาติ        อ.3
    2.เด็กหญิงพิชญาวรีย์    ชุ่มปรีชา        อ.3
    3.เด็กหญิงจิดาภา    สุจิรพจีกุล             อ.3    
    4.เด็กหญิงปภาวี    เพิ่มลาภ        อ.3
    5.เด็กหญิงธัญรดา        พึ่งฮั้ว        อ.3    

โรงเรียน    วีรศิลป์
    1.เด็กชายคุณานนท์    นาดี        อ.2
    2.เด็กหญิงพิชญา    ใจซื่อ        อ.2
    3.เด็กชายอิสระ         อภิพงศ์วัฒนกุล    อ.3
    4.เด็กชายวีรพล    ว่องประเสริฐ    อ.3
    5.เด็กหญิงรัตน์รวี       ชัยกิจตระกูล    อ.3
                               
 2 การแข่งขันระดับประถมศึกษาต้นต้น
: ตอบคำถาม “หนูทำได้”

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน    ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา
    1.เด็กชายชนาภัทร    มหอมตพงษ์    ป.1
    2.เด็กชายศิวัช    ลิ้มไพเราะ        ป.2
    3.เด็กหญิงชุติมณฑน์   ชวนะนิกุล        ป.3
    4.คุณครูยุพา     ประยูรชาญ        

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน    อุดมวิทยา
    1.เด็กชายคมชาญ    ทนุผล        ป.1
    2.เด็กหญิงณัฏฐ์นลิน    จีนาภักดิ์        ป.2
    3.เด็กชายจิรสิฏฐ์       เกษมสุข        ป.3
    4.คุณครูสุภาภรณ์      ช้อยเครือ        

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน    วีรศิลป์
    1.เด็กหญิงณีชกมล    สุภาพ        ป.1
    2.เด็กหญิงภครพรรณ    สัทธาพิทักษ์    ป.2
    3.เด็กหญิงพรนภัส      เลาหศิริ             ป.3
    4.คุณครูวิรัญอร          ระดมกิจ        

3.การแข่งขันระดับประถมศึกษาตอนปลาย
: แสดงละครประยุกต์ หัวข้อ “ชีวิตกับความเชื่อ”

รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน    ดรุณาราชบุรี
    1.เด็กชายธนภัทร    ใจชื่น        ป.4
    2.เด็กชายธัญพิสิษฐ์    ว่องวารี        ป.4
    3.เด็กหญิงกฤตพร    รำพรรณ์        ป.5
    4.เด็กชายกลทีป์    อัยราน้อย        ป.5
    5.เด็กชายชาตโยดม    ช้อยเครือ        ป.5
    6.เด็กหญิงณัชชา    กอประเสริฐถาวร    ป.6
      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน    วีรศิลป์
    1.เด็กหญิงพีรดา    วีระศิลป์        ป.4
    2.เด็กหญิงกชกร    ธวัชวงค์        ป.4
    3.เด็กหญิงญาณิศา    ขันทวี        ป.4
    4.เด็กหญิงดีลดา    แห่งธานีราเมศ    ป.4
    5.เด็กหญิงพิมพ์ชไม    ใคร่ครวญ        ป.4
    6.เด็กชายวิทย์วศิน    ระดมกิจ        ป.4
    7.เด็กชายคุณานนท์    ชัยกิจตระกูล    ป.4
    8.เด็กชายชัยวัฒนา    เขมะนุเชษฐ์    ป.4
    9.เด็กชายธนพล    นาดี        ป.4
    10.เด็กหญิงคริสตินา    คัลเล็น        ป.5
    11.เด็กชายปวิตร    สมบุญ        ป.5
    12.เด็กชายเบญจมินทร์  โสทน        ป.5
    13.เด็กชายชัยชนะ    สิงห์เสวก        ป.5
    14.เด็กหญิงเปรมกมล    ไชยวงศ์        ป.6
    15.เด็กหญิงปาณิศา    ปรัชญาคุณ    ป.6
    16.เด็กหญิงวณิชญาพร   เครือพันธศักดิ์    ป.6
    17.เด็กชายกิตติภัทร์    ระดมกิจ        ป.6
    18.เด็กชายประพัฒน์ภูมิ  หอมสง่า    ป.6
    
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน    นารีวิทยา    
    1.เด็กหญิงทิพย์ศร    ติมนาค        ป.4
    2.เด็กหญิงวรณัน    ประสูติแสงจันทร์    ป.5
    3.เด็กหญิงสุพิชญา    ภูมิพัฒนไชย    ป.5
    4.เด็กหญิงศิรประภา    หลีจงงิ้ว        ป.6
    5.เด็กหญิงภัทรกันย์    กิจเต่ง        ป.6
    6.เด็กหญิงกวิสรา    จันทร์จรูญ        ป.6
    7.เด็กชายวุฒินันท์    ตนประเสริฐ    ป.6
    8.เด็กชายเดชสิทธิ์    จันทร์วิจิตรกุล    ป.6
    9.เด็กชายธนดล    บุญคุ้มครอง    ป.6    

4.การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
   ประกวดร้องเพลง : “The Voice of Faith”
    
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน    เทพินทร์พิทยา
    1.เด็กชายสาธิต    มั่นคง    ม.3
      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน    นารีวิทยา    
    1.เด็กหญิงอิสรีย์    ยอแซฟ    ม.1
    2.เด็กหญิงดรัลรัตน์    แสงเป่า    ม.2
    3.เด็กหญิงภาวิตา    ศรีคง    ม.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน    นารีวุฒิ    
    1.เด็กหญิงสุชาดา    ลุ่มจันทร์        ม.2
    2.เด็กหญิงไอลดา    เที่ยงตรง        ม.3
    3.เด็กหญิงจิรัชยา    ว่องประชานุกูล    ม.3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน    อนุชนศึกษา
    1.เด็กหญิงลลิตา    วงษ์ท่าเรือ        ม.2
    2.เด็กหญิงฐิติมา    วงษ์ท่าเรือ        ม.2


5.การแข่งขันระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย : วาดภาพระบายสีชอล์ค
หัวข้อ “ข้อความเชื่อที่ฉันประทับใจ และมีผลทำให้ชีวิตฉันดีขึ้น”
รางวัลชนะเลิศ
โรงเรียน    นารีวุฒิ
    1.น.ส.กฤติยา    วงศ์นีรนาท    ม.6
    2.น.ส.พรวิดา    โสทน        ม.6
      
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
โรงเรียน    นารีวิทยา    
               น.ส.น้อเชื่อ    จงเจริญ        ม.4

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
โรงเรียน    นารีวิทยา    
               น.ส.ณัฏฐณิชา    ยอแซฟ        ม.6


                    คุณพ่ออุปสังฆราชไพยง  มนิราช  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันในประเภทต่าง ๆ และกล่าวขอบคุณทุกคนที่มีส่วนในกิจกรรมครั้งนี้ จากนั้นจึงนำภาวนาขอบคุณพระเจ้าพร้อมกัน

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725