ร่วมแสดงความยินดีกับสังฆมณฑลจันทบุรี

หมวดหลัก: News
posted by: Administrator
ฮิต: 4485
ร่วมแสดงความยินดีกับสังฆมณฑลจันทบุรี

              สำนักเลขาธิการสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้รับแจ้งข่าวจากสถานเอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย แจ้งให้ทราบว่าสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงแต่งตั้งคุณพ่อซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน ค.ศ. 2009

ด้วยสมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ที่ 16 ทรงรับการลาเกษียณของพระสังฆราชลอเรนซ์ เทียนชัย สมานจิต ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี และทรงแต่งตั้งคุณพ่อซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี อุปสังฆราชสังฆมณฑลราชบุรี เป็นประมุของค์ใหม่ของสังฆมณฑลจันทบุรี

คุณพ่อซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ผู้ได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชสังฆมณฑลจันทบุรี เกิดเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ. 1959 ที่บางนกแขวก (สังฆมณฑลราชบุรี) ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์สังกัดสังฆมณฑลราชบุรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม ค.ศ. 1987

สำเร็จการอบรมเพื่อเตรียมตัวเป็นพระสงฆ์ในประเทศไทยในปี ค.ศ. 1998 หลังจากนั้นไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอังเยลีกุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้รับประกาศนียบัตรเกี่ยวกับเทววิทยาด้านจริยธรรม

บทบาทหน้าที่ตั้งแต่ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์มีดังนี้
ค.ศ. 1987-1989 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระหฤทัย (วัดเพลง) ราชบุรี
ค.ศ. 1989-1991 ผู้ช่วยอธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล (บ้านเณรเล็กของสังฆมณฑลราชบุรี)
ค.ศ. 1991-1992 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรด้านงานอภิบาลที่สถาบัน (EAPI) ประเทศฟิลิปปินส์
ค.ศ. 1992-1996 อธิการสามเณราลัยแม่พระนิรมล (บ้านเณรเล็กของสังฆมณฑลราชบุรี)
ค.ศ. 1996-1998 เจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี
ค.ศ. 1998-2000 ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอังเยลีกุม กรุงโรม ประเทศอิตาลี
ค.ศ. 2001-2005 ผู้ช่วยอธิการบ้านเณรใหญ่แสงธรรม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

บทบาทหน้าที่ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 เป็นต้นมา
เป็นอุปสังฆราช สังฆมณฑลราชบุรี
เป็นอธิการโรงเรียนดรุณาราชบุรี (สังฆมณฑลราชบุรี)
เป็นเจ้าอาวาสรองอาสนวิหารนักบุญยอห์น บอสโก ราชบุรี

สังฆมณฑลจันทบุรี มีพื้นที่ 34,000 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 8 จังหวัด จันทบุรี ฉะเชิงเทรา (บางส่วน) ชลบุรี ตราด นครนายก (ยกเว้นอำเภอบ้านนา) ปราจีนบุรี ระยอง สระแก้ว จำนวนคาทอลิก 36,021 คน พระสงฆ์สังฆมณฑล 88 องค์ พระสงฆ์นักบวช 20 องค์ ภราดา 14 ท่าน ภคินี 193 ท่าน


ขอบคุณข้อมูล จากสื่อมวลชนคาทอลิกประเทศไทย

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725