ค.ศ.2009 - 2010 เป็นปีพระสงฆ์ (Year for Priests)

หมวดหลัก: News
posted by: catholicworldtour
ฮิต: 2519

        


       สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุขสูงสุดแห่งพระศาสนจักรโรมันคาทอลิก ทรงประกาศให้ ค.ศ.2009 - 2010 เป็นปีพระสงฆ์ (Year for Priests) นอกจากนี้ ยังประกาศให้ "นักบุญฌอง มารี เวียนเนย์" เป็นองค์อุปถัมถ์สำหรับพระสงฆ์อีกด้วย 
  
           เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ 16 มีนาคมที่ผ่านมา สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 ประมุของค์ที่ 265 แห่งพระศาสนจักรคาทอลิก ทรงต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมของสมณกระทรวงผู้รับศีลบวช ที่เดินทางมาเข้าเฝ้าภายในนครรัฐวาติกัน โอกาสนี้ พระสันตะบิดาเจ้าทรงให้ข้อคิดกับพวกเขาว่า หน้าที่แท้จริงของชีวิตสงฆ์คือการแพร่ธรรม จากนั้น ทรงแจ้งว่า เตรียมประกาศให้ ค.ศ.2009 - 2010 เป็นปีพระสงฆ์ เช่นเดียวกับจะประกาศให้ "นักบุญฌอง มารี เวียนเนย์" เป็นองค์อุปถัมถ์สำหรับพระสงฆ์ทั่วโลก

          สำหรับใจความสำคัญที่พระสันตะปาปาตรัสกับผู้เข้าเฝ้า มีว่า "พ่อขอเน้นย้ำพวกท่าน รู้จักขวนขวานตลอดเวลา เพื่อแสวงหาศีลธรรมอันประเสริฐซึ่งปรากฏอยู่ในจิตใจของพระสงฆ์ที่แท้จริง และเพื่อเป็นการสนับสนุนพวกท่านให้ค้นพบจิตวิญญาณของการเป็นสงฆ์ พ่อได้ตัดสินใจประกาศให้วันที่ 19 มิถุนายน 2009 - 19 มิถุนายน 2010 เป็นปีเพื่อพระสงฆ์ นอกจากนี้ ปีดังกล่าว ยังเป็นการรำลึก 150 ปีแห่งการสิ้นใจของนักบุญฌอง มารี เวียนเนย์ ผู้เป็นแบบอย่างแท้จริงสำหรับผู้อภิบาลฝูงแกะของพระคริสตเจ้า"

         จากนั้น พระสันตะปาปาทรงเตือนสติพระสงฆ์ว่า พวกเขาต้องประกาศพระวรสารเพื่อพระเกียรติมงคลของพระเจ้า และต้องสำนึกเสมอว่า หน้าที่การเป็นสงฆ์คือการทำงานแพร่ธรรม "งานแพร่ธรรมคืองานของพระศาสนจักร ไม่มีใครประกาศพระวรสารเพื่อตนเอง แต่เราประกาศเพื่อนำพระเจ้าไปบอกให้โลกรู้ พระเจ้าคือองค์แห่งความสมบูรณ์แบบ ซึ่งมนุษย์ทุกคนหวังพบพระองค์ผ่านทางพระสงฆ์ นอกจากนี้ งานแพร่ธรรมยังเป็นหน้าที่ของสงฆ์ทุกองค์ เพราะนี่คือการทำให้เราได้ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน"

         ตอนท้าย พระสันตะปาปาผู้ได้รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์มาเกือบ 58 ปี (บวช 29 มิถุนายน ค.ศ.1951) ทรงสอนพระสงฆ์รุ่นใหม่ว่า ควรหาบทสรุปของสังคยานาวาติกัน ครั้งที่ 2 มาอ่านบ้าง เพื่อจะทำงานอภิบาลได้อย่างถูกต้อง "พี่น้องพระสงฆ์ที่รัก พ่อขอสนับสนุนพวกท่าน โดยเฉพาะบรรดาสงฆ์หนุ่ม ให้รู้จักหาหนังสือบทสรุปของสังคยานาวาติกัน ครั้งที่ 2 มาอ่านเพิ่มพูนความรู้ เพื่อจะได้เข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงผลลัพธ์และมรดกของสังคยานาฯ จงตระหนักเสมอว่า การที่พระสงฆ์นำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อ คุณงามความดี และประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ สิ่งเหล่านี้ มักถูกนำมาเป็นเกณฑ์ตัดสินหรืออ้างอิงอยู่เสมอ"

        สำหรับรายละเอียดของ "ปีพระสงฆ์" พระสันตะปาปาทรงแจ้งแค่ว่า จะจัดในวันที่ 19 มิถุนายน 2009 - 19 มิถุนายน 2010 แต่ไม่ได้ตรัสรายละเอียดมากกว่านั้น ทางสื่อมวลชนวาติกัน จึงออกมาให้ข่าวเพิ่มเติมว่า พระสันตะปาปาจะเป็นประธานวจนพิธีกรรมเปิดปีพระสงฆ์ ซึ่งจะจัดในมหาวิหารนักบุญเปโตร พิธีดังกล่าว จะมีการนำพระธาตุของนักบุญฌอง มารี เวียนเนย์ มาจากฝรั่งเศส และพระสันตะปาปาจะประกาศให้ท่านนักบุญ เป็นองค์อุปถัมภ์สำหรับพระสงฆ์ทั่วโลก

       ในส่วนของวันปิดปีพระสงฆ์ พระสันตะปาปาจะเป็นประธานพิธีมิสซาซึ่งจะจัด ณ ลานหน้ามหาวิหารนักบุญเปโตร โดยวันดังกล่าว พระสันตะปาปาจัดให้เป็นวัน "ประชุมพระสงฆ์โลก" (World Meeting of Priests) อีกด้วย
 

ศูนย์คริสตศาสนธรรมสังฆมณฑลราชบุรี
31/2-4 ถ.สมบูรณ์กุล ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000  โทร. 098-2722725